جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


بسمه تعالی
بتاریخ 18/5/77 پرونده کلاسه 77/1312/270 شماره دادنامه 667
مرجع رسیدگی شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران
خواهان : بانو کلثوم دمیرچلی باوکالت محمود دمیرچلی
خوانده : مهین روستا
خواسته : اخراج و تسلیم ماترک
گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید .
رای دادگاه
خواهان باوکالت آقای محمود دمیرچلی ضمن تسلیم دادخواستی تقاضای اخراج و تسلیم ماترک مرحوم محمد علی قدیانلو و احتساب اجرت المثل آن از تاریخ فوت مورث 21/7/74 لغایت روز اجرای حکم بطرفیت خواندگان را کرده است .
1- نظر به اینکه وکیل خواهان بشرح لایحه ثبت شده در دفتر از تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان بپرداخت اجرت المثل سهمی خواهان از ترکه صرفنظر کرده است مستنداًبه صدر ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میشود.
2- درخصوص تقاضای دیگر خواهان مبنی بر تعیین و تسلیم سدس ماترک نظر به احراز رابطه وراثت فیمابین متقاضیه مرحوم آقای محمدعلی قدیانلو بدلالت مفاد گواهی حصروراثت شماره 75/149 شعبه 154- دادگاه عمومی تهران و کسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبنی بر عدم قابلیت افراز یا تقسیم پلاکهای ثبتی 1357/118 بخش یازده تهران و 1628/256 بخش ده تهران و یکدستگاه آپارتمان طبقه دوم جزء پلاک ثبتی شماره 924/118 بخش یازده تهران مستنداًً بمواد 300 - 313 - 315 - 317 قانون امور حسبی و ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی دستور فروش اموال فوق از طریق مزایده و اخراج سهم خواهان و تسلیم به وی به نسبت – مندرج در گواهی حصر وراثت فوق الاشاره را صادرو اعلام میکند . رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران – ابراهیم خانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
667
تاریخ تصویب :
1377/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :