جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : شماره دادنامه : 504 /23 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای … به وکالت از آقایان علی … و حسین … دادخواستی علیه آقای یوسف به خواسته مطالبه مبلغ پانصد هزار ریال زیان ناشی از تاخیر عملیات اجرائی به استناد پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه حقوقی یک به ارزش پانصد هزار ریال به دادگاه حقوقی 2 کرج تقدیم نموده دادگاه مزبور رسیدگی صلاحیت به دادگاه مزبور ارسال نموده است وکیل مزبور به شرح دادخواست توضیح داده است خوانده به خلع ید از ملک خواهانها محکوم و حکم نیز در دیوان عالی کشور ابرام شده است با فرجام خواهی درخواست توقیف ( تاخیر) عملیات اجرائی کرده و در نتیجه به همین علت به خواهانها خسارت وارد گردیده تقاضای صدور حکم بر اساس خواسته نموده است خوانده نیز دعوی متقابل را طرح کرده و مدعی است مدتها در باغ آنان کار و زحمت کشیده و از باغ آنها مواظبت نموده به علاوه اقدام به غرس نهال کرده باغ مخروبه بوده آن را آباد کرده و برق و آب برای باغ خریده و به شرح خواسته مطالبه 1850000 ریال بابت آبیاری و غیره و 170000 ریال بابت چوب بری و 640000 ریال بابت خرید نهال خرمالو و 1500000 ریال بابت پانزده عدد دریچه کنترل مبلغ 30000 ریال که جمعاً 2264000 ریال هزینه نموده و به استناد قرار تامین دلیل شماره 14 ـ 66/1541 و نظریه کارشناس و پرونده 3 ـ 66 /467 مدنی تقاضای صدور حکم علیه خواندگان نموده است دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وصول لایحه از طرف وکیل خواهانها به پیوست فتوکپی یک برگ اقرارنامه مورخ 20/10/66 خوانده دایر به وصول حقوق خود از باغ به ضمیمه یک برگ فتوکپی چک به مبلغ یک میلیون ریال از طرف خواهانها به خوانده و ملاحظه لایحه واصله از طرف خوانده اصلی و صدور و اجرای قرار ارجاع امر به کارشناسان و وصول نظریه کارشناس بالاخره خواهانهای اصلی را صحیح تشخیص ضمن مردود اعلام نمودن دعوی متقابل اظهار نظریه محکومیت خوانده خوانده دعوی اصلی (یوسف…) به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال در حق خواهانها نموده با ابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع نموده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد .
رای
نظریه کارشناس حاکی است که باغ موضوع دعوی تا تاریخ 5/10/66 در تصرف غیر قانونی دعوی اصلی قرار داشته است و اقرارنامه تاریخ 20/10/66 که فتوکپی آن از طرف وکیل خواهانها به دادگاه ارائه شده متضمن تصفیه حساب یا متصرف مذکور و پرداخت چکی به مبلغ یک میلیون ریال بابت حقوق عرفی به وی می باشد آنچه از مفاد اقرارنامه مزبور و اقدام خواهانها در پرداخت مبلغ یک میلیون ریال استنباط می شود این است که عمل خواهانها ظهور در رفع اختلاف از هر حیث فیمابین طرفین دارد به علاوه ورود خسارت محتاج ثبوت است و ثبوت ادعای خسارت مستلزم اقامه دلیل از طرف مدعی است چون دلیلی بر ورود خسارت اقامه نشده است صدور نظریه بر محکومیت خوانده موجه نیست و نظریه دادگاه قابل تایید نیست پرونده برای اقدام قانونی ادعا میشود .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
504
تاریخ تصویب :
1369/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :