جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 20/8/75 شماره دادنامه : 1377 ـ 30/8/75 مرجع رسیدگی : شعبه 204 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان به خواسته صدور حکم بر تنفیذ و اثبات مالکیت وی نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3791 /3792 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران بر اساس تعهدات ضمن عقد نکاح رسمی موضوع سند ازدواج مرقوم به عنوان مادر همسر خواهان در قبال مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت پول خانه متعهد شده است که از زمان تحریر سند ازدواج الی بیست سال از آپارتمان پلاک ثبتی متنازع فیه فک رهن نماید و دو دانگ مشاع آن را در قبال پول خانه مزبور به خواهان انتقال رسمی دهد و با مضی مدت مذکور و عدم انتقال به خواهان حق داده شده است علاوه بر پول خانه مبلغ پنج میلیون ریال نیز به عنوان وجه تخلف از متعهد مطالبه و جهت وصول آن تقاضای صدور اجراییه نماید و در صورتی که خوانده حاضر به واگذاری خانه نامبرده شود خواهان ملزم به قبول بوده و حق مطالبه عین پول خانه و وجه تخلف را نخواهد داشت نظر به اینکه از توجه به مفاد تعهد خوانده محرز است که تا بیست سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح خواهان حق بر مطالبه عین موضوع تعهد یا پول آن با وجه تخلف نخواهد داشت و پس از انقضای بیست سال هم به خواهان حق داده نشده است که الزام خوانده را به انتقال عین موضوع تعهد بخواهد بلکه خواهان حق دارد پول خانه و وجه تخلف را انجام تعهد مطالبه کند و عبارت مندرج در آخر متن به اینکه « در صورتی که اصداق کننده حاضر به واگذاری خانه نامبرده شود …) دلالت بر این دارد که خوانده را نمی توان الزام به انتقال رسمی عین موضوع تعهد نمود بلکه فقط می توان از او پول خانه و وجه تخلف را مطالبه کرد بنابراین دعوی خواهان به شرح فوق الاشعار طبق ماده 1257 قانون مدنی موجه نبوده و حکم بر بطلان آن صادر می شود رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .

رای شماره 11 دادگاه تجدید نظر استان در تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر :
تاریخ رسیدگی : 29/10/75 دادنامه : 1722 مرجع رسیدگی : شعبه 11 تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه
از جانب تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری نسبت به دادنامه 1277 ـ 30/8/75 صادره از شعبه 204 دادگاه عمومی تهران به عمل نیامده تا مورد لحاظ قرار گیرد زیرا همانطوری که در سند ازدواج رسمی تجدید نظر خواه منعکس است مشارالیها می توان بیست سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح ، مهریه خود را مشتمل بر دو دانگ از شش دانگ ثبتی شماره 3791 ـ 3792 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران از تملک نماید و چون از تاریخ انعقاد عقد مذکور (14/7/68 ) مدت زمان بیست سال سپری نگردیده است تا نرسیدن اجل آن تجدید نظر خواه از آن شرط استفاده نماید زیرا ممکن است که تجدید نظر خواه در مهلت مقرر مورد توافق طوعاً ، تعهد خود را انجام دهد ، بنابراین دادنامه صادره که بر اساس استدلال مذکور ، صادره یافته منطبق با موازین قانونی تشخیص و با رد اعتراض مشارالیها دادنامه تجدید نظر خواسته نتیجتاً تایید و استوار می گردد رای صادره در حدود بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی قطعی است .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1377
تاریخ تصویب :
1375/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :