جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 15/4/1370 شماره دادنامه : 162 / 8 مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در دعوی آقای عباس … با وکالت آقای احمد … به طرفیت عباس … و قربان … به خواسته صدور حکم به خلع ید ساختمان مسکونی پلاک 336 فرعی از 22 فرعی از 32 اصلی به علت بطلان معامله مقوم به 7000000 ریال به استناد فتوکپی دادنامه 1110/66 حقوقی یک آمل فتوکپی اظهارنامه فتوکپی قولنامه ـ فتوکپی گواهی دفترخانه چک و گواهی دفترخانه چک و گواهی عدم پرداخت که شرح دعوی در دادخواست بیان شده است پس از انجام رسیدگی لازم دادگاه حقوقی یک آمل پس از انجام رسیدگی های لازم به شرح نظریه صادره با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلاء طرفین و دفاعیات وکیل خواندگان و محتوات پرونده های کلاسه 96/92 و 225/65 موضوع دادنامه شماره 1110 ـ 20/11/1366 صادره از دادگاه یک آمل خصوصاً پرونده اخیر که دادنامه صادره از آن مورد استفاده و وکیل خواهان می باشد و عنایت به استدلال مندرج در دادنامه و علل رد دعوی مطروحه صرف نظر از اینکه وکیل خواهان تقاضای خلع ید ساختمان را به علت بطلان معامله نموده و دلیلی بر بطلان معامله ارائه و اقامه ننموده چون خلع ید فرع بر غاصبانه بودن ید متصرف ( خواندگان ) است در حالی که تصرف خواندگان بر اساس اسناد عادی فروش مورد دعوی و به اذن خواهان بوده و نتیجتاً غاصبانه بودن ید خواندگان و دعوی خلع ید احراز نمی گردد و یا غیر ثابت بودن دعوی مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی اظهار عقیده بر رد دعوی نموده » در اثر اعتراض وکیل خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه مرجوع شده است لایحه اعتراضیه وکیل خواهان موقع مشاوره قرائت می شود .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره می نماید .
رای
اعتراض وکیل خواهان وارد نیست زیرا تصرف خواندگان به استناد خرید ملک بق سند عادی بوده و خواهان با سند عادی ملک را با عباس … منتقل و وی نیز آن را به قربان منتقل کرده است و به دلالت محتویات پرونده دعوی مطروحه از طرف قربان … با وکالت آقای … مبنی بر الزام به انجام معامله به شرح پرونده 69/92 دادگاه حقوقی یک جریان رسیدگی است و اقامه دعوی به کیفیت مطروحه صحیح نیست و تشخیص دادگاه مبنی بر رد دعوی خلع ید مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون ندارد و نظریه دادگاه نتیجه تنفیذ می شود و مستنداً به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت انشا رای به دادگاه حقوقی یک آمل فرستاده می شود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
162
تاریخ تصویب :
1370/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :