جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


به تاریخ 27/12/69 شماره دادنامه : 1739ـ 27/12/69 مرجع رسیدگی : شعبه اول مدنی خاص سنندج
رأی دادگاه :
در موضوع دادخواست اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان به وکالت آقای احمد … علیه آقای کریم … به خواسته اعتراض به درخواست ثبت پلاک 14 فرعی از 2782 اصلی بخش سنندج از طرف خوانده حاصل ادعای اداره اوقاف این است که پلاک مورد درخواست ثبت داخل محدوده پلاک یک فرعی از 2043 اصلی است که موقوفه است پس پلاک مزبور هم موقوفه می باشد و خوانده منکر است نظر به اینکه از طرف رئیس شعبه پنجم محاکم حقوقی دو سنندج قرار تعیین کارشناسی امر صادر و کارشناس به محلی رفته و تحقیق کرده و کروکی محل مورد نزاع را هم آورده و حاصل نظریه اش این است که پلاک مورد ادعای اوقاف خارج از محدوده پلاک یک فرعی از 2043 بخش سه موقوفه قبرستان پیر محمد است و از طرف اداره ثبت هم توضیح مورد مزبور داده شده بناء علیهذا دادگاه ادعای اداره اوقاف به وکالت آقای احمد … وارد نمی داند و به استناد مفهوم مخالف ماده 1257 قانون مدنی آن را مردود می دارد و بالنتیجه خوانده حق دارد پلاک 14 فرعی از 2782 اصلی بخش سنندج ثبت نماید و رأی صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور در تجدید نظر از رأی فوق الذکر :
تاریخ رسیدگی : 18/8/70 دادنامه 70/841
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان کردستان دادخواستی به طرفیت آقای کریم به خواسته اعتراض به ثبت خوانده نسبت به پلاک 14 فرعی از 2782 اصلی بخش 3 سنندج تقدیم دادگاه حقوقی 2 سنندج نموده و اعلام داشته که برابر سوابق ثبتی شش دانگ پلاک 1 فرعی از 2043 اصلی بخش 3 سنندج موقوفه و با توجه به اینکه پلاک 14 فرعی از 2782 اصلی مورد درخواست خوانده داخل محدوده موقوفه است لذا تقاضای ثبت و تجدید حدود موجه نبوده درخواست ابطال تقاضای ثبت خوانده را نموده که با تعیین وقت رسیدگی و استعلام از اداره ثبت و وصول پاسخ که تقاضای ثبت خوانده با توجه به اعتراضات قبلی و نهایتاً رای صادره از شورای ثبت بوده که درخواست پذیرفته شده که مورد تقاضای خارج قبرستان پیر محمد بوده که اداره اوقاف مدعی وقفیت آن بوده با توجه به گزارش اداره ثبت و ارجاع امر به کارشناس که کارشناس منتخب هم با معاینه محل و سوابق ثبتی محدود مورد تقاضای ثبت خوانده را خارج از محدوده قبرستان اعلام نموده و با توجه به اینکه اختلاف در مورد وقفیت ملک یا عدم آن بوده دادگاه حقوقی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته با ارسال پرونده به دادگاه مدنی و بررسی پرونده دعوی اوقاف مردود اعلام شده با اعتراض اوقاف به حکم دادگاه که ضمنا به نظر کارشناس معترض بوده با تایید حکم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
رای
با توجه به اینکه اصل مالکیت املاک است مگر اینکه دلیل موجهی بر وقفیت آن اعلام گردد و لحاظ نظریه کارشناسی و گزارش ثبت سایر محتویات پرونده از ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض موجهی و مدللی که نقص حکم تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده نتیجه حکم تجدید نظر خواسته ابرام می گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1739
تاریخ تصویب :
1369/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :