جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/9/72 شماره دادنامه : 3912
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
اینک خانم … دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اثبات نسب به دادگاه مذکور تقدیم و اظهار داشته خواندگان از ردیف 1 تا 8 همگی فرزندان اینجانب و همسر متوفیم ادریس… می باشند شوهرم دار فانی را وداع گفته چون مشخصات سجلی فرزندانم در شناسنامه من قید و درج نشده و مشخصات سجلی من هم در شناسنامه آنان درج نگردیده است لذا تقاضای صدور حکم بر اثبات نسبت بر فرزند و مادری نموده است و چهار نفر هم اظهارات خواهان را گواهی نموده اند اداره ثبت در ضمن لایحه ای اظهار داشته نظر به اهمیت موضوع اثبات نسبت و آثار فراوان حقوقی مرتب به آن استناد به گواهی چند نفر گواه را منقطقی ندانسته تقاضای رسیدگی دقیق و اصدار حکم شایسته را نموده است و خواندگان دیگر صغیراً و کبیراً در دادگاه همگی اعتراف کرده اند که خواهان مادر ما می باشد و چهار نفر شهود هم در جلسه دادگاه شهادت داده اند که خواندگان از ردیف یک تا آخر فرزندانم خانم گرجی و ادریس بوده و از بطن خواهان می باشند در نهایت دادگاه به لحاظ اینکه از میان خواندگان فقط نادیه جوان 18 ساله را کبیر دانسته به استناد اقرار وی ه نسبت و شهادت شهود حکم به ثبوت نسبت وی صادر نموده بقیه خواندگان به لحاظ اینکه سن آنان از 18 سال کمتر بوده آنان را صغیر تلقی نموده و سمت خواهان را هم نسبت به آنان محرز ندانسته و به استناد بند 3 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر نموده که مورد اعتراض خواهان واقع و تقاضای تجدید نظر نموده دادگاه به ابقاء برای خود پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتیجه آن اعلام میگردد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 168 ـ 23/5/72 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ماده 1210 و تبصره یک آن ماده از قانون مدنی مصوب سال 8/10/1361 که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سالگی تمام قمری می باشد لذا حکم دادگاه مبنی بر 18 سال بودن سن بلوغ در پسر و دختر اشتباه است لذا حکم دادگاه نقض پرونده رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض عودت داده می شود که پس از تعیین پسر و دختر و ملاحظه 9 سال قمری و در دختر 15 سال قمری و در پسر و نظارت شهود حکم مقتضی را صادر نماید .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3912
تاریخ تصویب :
1372/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :