جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 22/1/73 دادنامه : 42/30
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
خانم افسانه … دادخواستی به طرفیت آقایان 1 ـ مهدی 2 ـ حبیب شهرت هر دو نفر … به خواسته اعتراض ( ثالث ) برای شماره 882 ـ 69 صادره از شعبه 116 دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم که برای رسیدگی به شعبه مذکور ( شعبه 16 ارجاع گردیده است خلاصه جریان پرونده بدین نحو است که از طرف اداره سرپرستان تهران مستنداً به گواهی پزشکی قانونی مورخه 7/7/69 که اعلام گردیده آقای حبیب … دچار عقب افتادگی خفیف ذهنی است که قادر به امور پیچیده و … خویش نمی باشد ضمنا این عارضه متصل به زمان صغر است تقاضای صدور حکم حجر وی می شود شعبه 116 دادگاه مدنی خاص تهران نیز حسب دادنامه شماره 882 ـ 14/7/69 حکم حجر نامبرده را که متصل به زمان صغر می باشد صادر می نماید سپس خانم افسانه … ( خواهان و معترض ) که ضمناً همسر سابق محجور بوده است طی دادخواستی اعلام می دارد که مشارالیه محجور باید نامبرده وسیله اطباء متخصص روانپزشک معاینه شود شهودی که در عقد نامه و به هنگام ازدواج حاضر بوده اند آماده هستند تا شهادت دهند بالاخره دفتر بسیج اقتصادی به نام نامبرده است که سرپرست خانواده بوده و با تحصیلاتی که نموده است نمی تواند محجور باشد درخواست نقض حکم حجر را نموده است با تعیین وقت و طرح سئوالاتی از پزشکی قانونی معرفی میگردد کمیسیون که مرکب از روانپزشکانی و روانشناسان و معاونت پزشکی قانونی بوده اند تشکیل گردیده وی را معاینه و خلاصه چنین پاسخ داده شده که آقای حبیب … جنون و اختلال حواس ندارد ولی قبول به عقب ماندگی ذهنی است که به علت پائین بودن بهره هوشی امکان مجنون شدن او تصمیم گیریهای مالی زیاد است بنابراین در امور مهم زندگی از جمله امور مالی قادر به تصمیم گیری نمی باشد این بیماری متصل به زمان صغر است با وصول نظر پزشکی دادگاه مستنداً به ماده 1211 قانون مدنی که جنون به هر درجه باشد موجب حجر است حکم آقای حبیب الله … را صادر ( نتیجه اعتراض معترض مردود اعلام می شود ) با تجدید نظر خواهی خانم افسانه و تکرار مطالب قبلی با تقدیم لایحه ای که به هنگام شور قرائت می شود پرونده عالی کشور ارسال شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند :
قطع نظر از استدلال و ماده استنادی دادگاه اصولاً با توجه به نظر کمیسیون پزشکی که صرفاً به علت عقب ماندگی ذهنی آقای حبیب الله … تصریح کرده در امور مهم زندگی از جمله امور مالی قادر به تصمیم گیری نمی باشد لذا مورد از مصادیق بند 2 ماده 1207 قانونی مدنی بوده و با لحاظ مواد 1208 و 1214 و 1217 قانون مذکور به علت عدم رشد مشارالیه که محجور اعلام گردیده و با رد اعتراض معترض ( تجدید نظر خواه ) نتیجه حکم صادره ابرام می شود .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1373/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :