جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 624 تاریخ رسیدگی : 4/11/72
رای
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان مهدی و محمد رضا … و حسین … و خانمها زهره و زهرا و مهین به طرفیت آقای عباس … به خواسته وجه مورد تعهد به مبلغ شش میلیون و سیصد و نود یک هزار ریال تمام به نحو مذکور در برگ دادخواست با توجه به تنظیم دادخواست و مستندات مربوطه و گواهی گواهان و اقرار خوانده در برگ رسمی مالیاتی شماره 990 ـ 13/7/71 مبنی بر اینکه مالیات متعلقه را قبول دارد و تعهد وی ( خوانده ) در قرار داد سرقفلی مغازه مورد بحث مورخه 1/9/67 که ایراد و انکاری بر آن نشده است و مستنداً به ماده 365 آیین دادرسی مدنی که دائر حجیت و اعتبار مطلبق اقرار در ترافعات حقوقی می باشد و توجه به اینکه در حال حاضر به موجب پاسخ واصله از اداره دارایی در قبال استعلام دادگاه بابت مالیات مورد تعهد مبلغ سه میلیون و سیصد و نو هزار ریال پرداخت شده است فلذا اشتغال ذمه خوانده در مقابل مبلغ مذکور و مسلم است و خوانده به پرداخت مبلغ صدر الذکر در حق خواهان ها محکوم میگردد نسبت به بقیه خواسته چون وجهی از این بابت پرداخت نشده است که قابل وصول و مطالبه باشد قرار رد دعوی صادر میگردد حکم بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور میباشد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
624
تاریخ تصویب :
1372/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :