جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 28/7/70 شماره رای : 697 /21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو بدری … دادخواستی علیه آقایان مهدی و قاسم … به خواسته مطالبه سهم الارث پدری خود اعم از منقول و غیر منقول مقوم به ششصد و پنجاه هزار ریال به دادگاه عمومی بابل داده که به شماره 61/325 ثبت گردیده و توضیح داده که پدرش در 10/2/22 فوت کرده و وی که وارث منحصر او است مالک کل ماترک می باشد و در قریه جوبنکلا 3 هکتار زمین شالیزار و 5/1 هکتار خشکه زاری و خانه روستائی بوده و خواندگان آنها را تصرف کرده و تقاضای خلع ید نموده و به تحقیق محلی و نظریه کارشناس و گواهی حصر وراثت و صورت ریز ما ترک و اظهار نامه استناد نموده است در اولین دادرسی آقای مهدی احد از خواندگان ادعای خواهان را قبول کرده و اقرار دارد که آنچه در تصرف ما است ( خواندگان ) موروثی پدری خواهان است و هنگامی که پدرش فوت کرده او به دنیا نیامده و در رحم مادرش بود لکن قاسم خوانده دیگر اظهارات خواهان را تکذیب کرده و گفته های مهدی برادرش را نتیجه تبانی خواهان با وی دانسته و در نسبت خواهان به فرزندی رمضان و هر دو خواندگان اظهار داشته اند رمضان در موقع مرگ فرزندی نداشته است دادگاه قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نموده و آقای عطاالله … به وکالت از مهدی احد از خواندگان دعوی شده و در جریان تحقیق و معاینه محل نیز مهدی مجددا اعتراف کرده بلکه کلیه زمینهای شالیزار و خانه سرا و خشکه زاری که در اختیار او و بردارش می باشد متعلق به خواهان است و آقای امیر … وکیل خواهان اظهار داشته اند دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که مورث موکله در محل جونبکلا دارای زمینهای شالیزاری بوده و گواهان معرفی کرده که از آنان تحقیق شده و بقیه شهود خود را در دادگاه معرفی کرده مهدی ( موکل آقای … اظهار داشته شاهد ندارم خودم طلب خود را اظهار می کنم به لحاظ آنکه نحوه اجرای قرار معاینه محلی صحیح نبوده و خواهان زمین مورد ادعای خود را نشان نداده و آقای امیر … که وکیل خوانده است به جای خواهان گواه معرفی و اراضی را نشان داده است اجرای اقرار را موجه ندید و مجدداً دستور اجراء داده اند متعاقباً آقای اسد الله … به وکالت از قاسم وارد دعوی شده و طی لایحه ای دعوی خواهان را فاقد دلیل و مدرک دانسته و اظهارات مهدی را ناشی از تبانی بین خواهان و خوانده دانسته و چون گواهی حصر وراثت ارائه نشده و خواهان ذینفع ندانسته مضافاً اعلام کرده که جریان اصلاحات ارضی زمین به عنوان نسق زراعتی به موکلش واگذار شده است و نامه شماره 250 ـ 27/1/63 اداره کشاورزی را ارایه داده و به این شرح که در قریه جوبنکلا 13 قفیز زمین شالیزاری و شش قفیز خشکه زاری به نام مهدی و 12 قفیز شالیزاری و 5 خشکه زاری به نام قاسم … منظور گردیده است گواهان دیگری خواهان در جلسه بعدی معرفی کرده دو نفر آنها اظهار بی اطلاعاتی کرده اند و دو نفر دیگر گفته های خواهان تایید نموده اند و دادگاه پرونده آمار برداری اصلاحات ارضی را مطالبه کرده که ارسال شده دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین به این استدلال که مورث خواهان در 1322 فوت کرده در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی زمین به نام خواندگان آمار برداری شده است مالکیتی برای خواهان متصور نیست تا خواهان به تبع مالکیت قهری مورث خود باشد و نسبت به اموال غیر منقول نیز دلیل کافی ارائه نشده و در تحقیقات و معاینه محل نیز گواهان در این خصوص اظهار نظر نکرده و دعوای خواهان را مردود اعلام نموده خواهان به این رای معترض شده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و داد نامه شماره 498 ـ 28/9/69 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند .
آن قسمت از داد نامه تجدید نظر خواسته که مورد تجدید نظر خواه به طرفیت آقای قاسم صادر گردیده با توجه به مستندات و مبانی داد نامه مذکور عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدید نظر خواه و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ابرام میگردد لیکن قسمت دیگر آن مه دعوای تجدید نظر خواه در قبال مهدی … نیز مردود اعلام نموده نظر به اینکه نامبرده طی لایحه ای وارده به شماره 3404 ـ 19/4/61 و همچنین در محضر دادگاه در جلسات مورخ 16/6/61 و 20/11/61 صریحاً اقرار و اعتراف نموده که : اموال پدری موروثی خواهان همه اش در دست من و قاسم است با حق بان بدری ( خواهان ) کاملاً محرز است . » و طبق مقررات شرعی و موضوع فعلی که ماخوذ با قرار خود می باشد : لذا واجد ایراد قضایی بوده و با نقص این قسمت ازدادنامه پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان آمل و در صورت نبودن شعبه دیگر به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع میگردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
697
تاریخ تصویب :
1370/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :