جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 28/10/72 شماره دادنامه : 667/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
دوشیزه گل … در تاریخ 2/8/70 به طرفیت اداره ثبت احوال اردبیل به شعبه اول دادگاه حقوقی 1 اردبیل تقدیم و توضیح داده است متولد 9/6/47 می باشم ولی ابونیم پس از فوت فرزند دیگرشان با همین نام شناسنامه شماره 402 ـ 10/4/62 متوفی را اینجانب اختصاص داده اند تقاضای ابطال شناسنامه یاد شده و اصدار با تاریخ تولد 9/6/47 دارو مرجع رسیدگی از شهود خواهان تحقیق و با لحاظ مدلول گواهی پزشکی نظر به صحت دعوی به شرح خواسته صادر نموده که این مورد اعتراض خوانده واقع و با تصویب قانون اصلاح و حذف مصوب 71 دادگاه بر مبنای نظر مبادرت به انشاء حکم نموده که مورد تجدید نظر خواهی ثبت احوال واقع و اسناد را رسمی و شهود را تلقینی و رای را خلاف قانون دانسته دادگاه صادر کننده رای ضمن اعلام بقاء را رای صادره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع و به هنگام مشاوره دادخواست و ضمائم آن قرائت خواهد شد و
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد .
رای
اعتراض اداره تجدید نظر خواه نسبت به داد نامه شماره 174 ـ 8/4/72 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل وارد است زیرا اولاً خواهان مدعی است دقیقاً در تاریخ 10/4/1351 متولد شده و بر اثبات این ادعا به گواهی گواهان استناد کرده لکن سه نفره گواهان تعرفه شده از جانب مشارالیها که در محضر دادگاه بیان شهادت نموده اند ادعای خواهان را در زمینه تولد در تاریخ 10/4/1351 تایید نکرده اند اجمالاً و به نحوه غیر قاطعی و مبنی بر تردید سن خواهان را حدود بیست سال اظهار کرده اند که گواهی آنان با لحاظ مواد 1315 و 1316 قانون مدنی مثبت ادعای خواهان نمی باشد ثانیاً خواهان مدعی است شناسنامه شماره 402 ـ 9/6/1347 به خواهر متوفیه اش تعلق داشته در صورتی که به دلالت مندرجات فتوکپی شناسنامه خواهان اخیراً به منظور تعویض شناسنامه اش به اداره ثبت احوال محل مراجعه ضمن تسلیم درخواست نامه و عکس و شناسنامه قدیمی ضمن تایید این مطلب که شناسنامه به خودش تعلق دارد تعویض آن را تقاضا کرده و اداره ثبت احوال هم با احراز صحت تقاضا در اجرای مواد 43 و 46 قانون ثبت احوال اصلاحی 18/10/63 شناسنامه از نوع جدید ملصق به عکس شخص خواهان صادر و به وی تسلیم کرده است و ادعای خواهان با اقرار و تایید مشار الیها در محضر ثبت احوال منافات دارد بنا به مراتب دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین مصرح در مواد 1315 و 1316 و 1277 و 1287 صدور یافته به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع میگردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
667
تاریخ تصویب :
1372/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :