جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 23/1/72 دادنامه : 30/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/1/1371 آقای مراد … دادخواستی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه تراکتور مقوم به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال علیه آقای بابک … به دادگاه حقوقی یک رودبار تقدیم نموده و به استناد به فتوکپی فروشنامه عادی مورخ 28/6/1370 توضیح داده است که به موجب سند عادی مستند دعوی یک دستگاه تراکتور مدل رومانی به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال از خوانده خریداری نموده و بهای آن را نقداً به مشارالیه پرداخت نموده و بین آنان مقرر گردیده که متعاقب انعقاد معامله در دفترخانه اسناد رسمی سند رسمی انتقال به نام وی تنظیم گردد لیکن مشارالیه از انجام تعهد خود تعلل نموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارد . سپس در تاریخ 3/2/1371 آقای بابک … دادخواستی به خواسته مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال علیه آقای مراد … به دادگاه مزبور تقدیم نموده و با تسلیم فروشنامه مورخ 28/6/70 و سند عادی مورخ 21/6/70 توضیح داده است که مطابق فروشنامه مستند دعوی یک دستگاه تراکتور به مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال به آقای مراد علی … فروخته که بابت بهای تراکتور مزبور خوانده به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال به او بدهکار شده خوانده به موجب سند عادی مورخ 21/6/70 متعهد گردیده که وجه مذکور را ظرف یک ماه به او بپردازد و چون تاکنون از پرداخت وجه خواسته خودداری نموده و مبادرت به اقامه دعوی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال تراکتور مزبور کرده است تقاضای رسیدگی صدور حکم به پرداخت وجه خواسته را دارد . به لحاظ ارتباط دعاوی مطروحه مبادرت به صدور قرار رسیدگی توام نسبت به آنها نموده و از طرفین جهت رسیدگی توام نسبت به دعاوی مطروحه دعوت به عمل آورده است . آقای بابک … خوانده دعوی اصلی در جلسه دادرسی توضیحاً افزوده است که سند تراکتور به نام آقای محمد … شخص ثالث است و به شرح پرونده دیگری که به کلاسه 71/21 آن دادگاه موضوع در جریان رسیدگی است ، تراکتور مذکور را با سند عادی خریداری نموده و با سند عادی به خواهان دعوی اصلی فروخته است لذا تنظیم رسمی از سوی او مقدور نیست خواهان دعوای اصلی ( خوانده دعوی طاری ) نیز اضافه نموده است سند تراکتور به نام آقایان سید قربان … است و آن را یک سال قبل از بابک … خریداری نموده و مشارالیه تا این تاریخ از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری نموده است چنانچه خوانده نامبرده به تنظیم سند رسمی مبادرت کند او نیز حاضر است بقیه بهای آن را به او بپردازد سپس دادگاه با حضور آقای مشاوره دعوی آقای مراد… را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه تراکتور به لحاظ اینکه تراکتور مذکور رسماً به نام خوانده ثبت نشده و سند رسمی آن به نام شخص ثالث است و شخص مذکور طرف دعوی قرار نگرفته متوجه خوانده تلقی ننموده قرار رد آن را صادر کرده و در خصوص دعوی آقای بابک … علیه آقای مراد … به خواسته مطالبه مبلغ 1300000 ریال بقیه ثمن معامله به شرح زیر مبادرت به اعلام نظریه قضائی نموده اند ( در مورد ادعای آقای بابک … به طرفیت آقای مراد … به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال از بابت بقیه ثمن معامله موضوع پرونده شماره 63/71 ح 2 نظر به اینکه خوانده این پرونده در جلسه مورخه 26/7/71 دادگاه اقرار و اعتراف به دین خواهان این پرونده نموده ولی پرداخت آن موکول به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه تراکتور نموده است و چون مستندات تقدیمی طرفین چنین شرطی استنباط نمی شود علیهذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده ( مراد … ) را به مبلغ اصل خواسته در حق خواهان ( بابک … ) موجه و ثابت تشخیص و مستند به مواد 365 و 357 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1275 و 265 از قانون مدنی نظر به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته خواهان را دارد لازم به یاد آوری است که هر چند خواسته این پرونده کمتر از دو میلیون ریال است در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد النها چون خواسته پرونده شماره 4/71 حقوقی هر دو پرونده شماره 4/71 حقوقی یک و به موجب قرار مورخه 11/5/71 قرار وحدت رسیدگی هر دو پرونده شماره 4/71 حقوقی یک و 63/71 حقوقی 2 صادر شده است دادگاه رعایت تشریفات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 را ضروری دانسته است … » با ابلاغ نظریه و قرار صادره به طرفین و وصول لایحه اعتراضیه خوانده دعوی طاری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد .
به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و در مورد اعتراض نسبت قضائی به شرح زیر رای می دهد در خصوص اعتراض معترض نسبت به قرار دادگاه به نحو جداگانه اظهار نظر به عمل خواهد آمد .
رای
نظر به قضایی دادگاه مبنی بر محکومیت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله با توجه به دلایل اقامه شده و اظهارات و مدافعات طرفین خالی از اشکال موثر است اعتراض موجهی نیز که اساس و مبانی آن را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا نظریه قضایی مزبور را تایید می نماید و مقرر می دارد پرونده جهت انشاء حکم مقتضی به دادگاه حقوقی یک رودبار اعاده شود .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
 

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1372-01-23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :