جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


رای شماره : 26 - 5/9/1364

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه برابر ماده 192قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری وماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361جرائم ونیز مجازاتها حسب نوع آنهابه حدود و قصاص و دیات وتعزیرات تقسیم شده اندنه خلاف و جنحه وجنایت مندرج درقانون مجازات عمومی سابق ومجازات توهین به افراد در ماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده وماده 217 قانون صدرالاشعارکه درمقام تعیین حدودصلاحیت دادگاههای کیفری 2 درمقابل دادگاه کیفری یک محاشی رادرصلاحیت دادگاه کیفری دودانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس ویاجانشین اودررسیدگی بشکایت مزبوردرحدودوظایف قانونی آنهانمیباشدبنابراین رسیدگی به اهانت وفحاشی دردادسراچنانچه شاکی راسابه دادسراشکایت نمایدواظهارنظرمقتضی برموقوفی یامنع تعقیب یامجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست ورای شعبه 22 دادگاه کیفری دو تبریزکه نتیجتابرهمین مبناصادرشده منطبق باموازین قانونی تشخیص میشوداین رای به تجویزماده 3قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *

ردیف :64/94
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارعالی میرساند،آقای جانشین بازپرس شبستربا ارسال دوفقره ازپرونده های کیفی دادگاه صلح شبسترطی نامه شماره 3600 19/3/64 اعلام نموده درمورداهانت وفحاشی ازشعب 20و22دادگاههای کیفری 2تبریزآراءمختلفی صادرگشته وتقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده است اینک باملاحظه پرونده هابشرح آتی خلاصه میگردد:
1- درپرونده کیفری کلاسه 62/2213دادگاه صلح مستقل شبسترآقای جانشین بازپرس درتاریخ 3/6/63درمورداتهام مختارمسلم زاده دائربر اهانت بعلت گذشت شاکی خصوصی مبادرت بصدوررای قرارموقوفی تعقیب نموده که قرارمزبورموردمخالفت آقای دادیاردادسرای عمومی تبریزقرار گرفته وآقای دادیاراظهارنظرنموده رسیدگی به اهانت درصلاحیت دادگاه کیفری 2میباشدپرونده جهت حل اختلاف درشعبه 20دادگاه کیفری 2تبریزمطرح شده ودادگاه باتائیدنظریه آقای دادیارحل اختلاف نموده است .
2- درپرونده کیفری کلاسه 63/2189دادگاه صلح مستقل شبسترآقای جانشین بازپرس درتاریخ 3/9/63درمورداتهام علی زمانی دائربراهانت وفحاشی بعلت گذشت شاکی خصوصی مبادرت بصدوررای قرارموقوفی تعقیب نموده که قرارمزبورموردمخالفت آقای دادیاردادسرای عمومی تبریزقرار گرفته وآقای دادیاراظهارنظرنموده رسیدگی به اهانت وفحاشی درصلاحیت دادگاه کیفری 2میباشدپرونده جهت حل اختلاف درشعبه 22دادگاه کیفری 2 تبریزمطرح شده ودادگاه باتائیدنظریه آقای جانشین بازپرس حل اختلاف نموده است .
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددردوامرمشابه اختلاف نظربین شعب 20و22دادگاههای کیفری 2تبریزتحقق پیدانموده است بنابه مراتب به استنادماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدرادارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه 5/9/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "موادی که ازقانون صلاحیت کیفری ها،صلاحیت کیفری دورابیان میکنددر مقایسه باکیفری یک است ونه درمقایسه باصلاحیت دادسراها،بنابراین چنانچه دررابطه بافحاشی واهانت ،یاکی ابتدابه دادسرامراجعه کرده بازپرس ویاجانشین وی مکلف است رسیدگی وطبق قانون قرارموقوفی تعقیب و یامنع تعقیب ویاکیفرخواست به تناسب مواردصادرنماید."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11925- 13/11/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 579 تا580

19
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
26
تاریخ تصویب :
1364/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :