جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تصویبنامه شورای عالی قضائی
شورای عالی قضائی در یکصد و سومین جلسه روز یکشنبه 30/1/1360
در مورد مستثنیات دین تصویب نمود بند (و) به ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورخ 6/4/1355 اضافه شود:
بند(و) وسائل دیگر مورد نیاز مدیون و افرادعائله تحت تکفل او
از قبیل تلفن و وسیلیه رفت و آمد معمولی و نظائر اینها0
تبصره - این مصوبه در مورد اموالی که در آنها حکم صادر شده و
هنوز اجراء نشده نیز نافذ و تسری دارد0نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10778
تاریخ تصویب :
1360/01/30
تاریخ ابلاغ :
1360/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :