جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 9 / 3 / 75 کلاسه : 74 / 137 شماره دادنامه : 75/36
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان آقایان شریعتی رئیس – سلیمی و ا نحصاری مستشاران دادگاه
شاکی ا نتظامی : دادسرای انتظامی قضات
مشتکی عنه : آقای احمد ... دادیار دادسرای عمومی سابق تبریز و دادرس فعلی شعبه 37 دادگاه عمومی تبریز
موضوع رسیدگی : کیفر خواست انتظامی شماره 136 – 17 / 3 / 74
گردشکار : دادسرای انتظامی قضات با ارسال پرونده انتظامی کلاسه 119 /5903 / 72 به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات که 24/4/74 به این شعبه ارسال شد اعلام داشته استه که طبق نظر به آقای رضوانی دادیار دادسرای انتظامی که مورد خواست آقای صفدری دادستان آن دادسرا قرار گرفته آقای قاضی مشتکی در رسیدگی به پرونده قضائی محلی فوق الاشاره مرتکب تخلف گردیده و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها قابل تعقیب انتظامی است.
نظریه دادسرای انتظامی قضات اجمالا اشاره دارد که بحکایت مفاد اوراق پرونده محلی مربوطه آقایان محمد باقر ناصح زاده تبریزی از برادرزاده های خود که تحت پیگرد بوده اند بموجب فیش بانکی شماره 161666 به مبلغ یک میلیون ریال وجه الضمان ضمانت نموده است متهمین در شعبه 21 دادگاه کیفری 2 تبریز محکوم شده اند (19 / 4 / 72 ) بعد از قطعیت حکم پرونده امر جهت اجرای دادنامه به اجرای احکام دادسرای عمومی تبریز ارسال میگردد در 4 / 11 / 72 شاکی پرونده بنام حمید امیر ذهنی به اتفاق مامور پلیس قضائی محمد باقر ناصح زاده تبریز را جلب و به اجرای احکام معرفی و آقای .... دادیار مسئول اجرای احکام نامبرده را به مدت 14 ساعت توقیف نموده است.
آقای رضوانی دادیار محترم انتظامی اظهار نظر نموده ا ست آقای محمد باقر ناصح زاده فقط تودیع کننده وجه الضمان بوده نه متهم پرونده ، قانونا نیز نسبت به معرفی متهمین تکلیف نداشته و در صورت عدم حضور متهمین در دایره اجرای احکام آقای دادیار میبایست دستور ضبط وجه الضمان نقدی را صادر میکرده نه اینکه ضامن را توقیف مینمود و بنابراین آقای ... دادیار دادسرای عمومی تبریز مستوجب تعقیب انتظامی است.
با وصول پرونده و ثبت آن بشماره 568 / 44 – 26 / 4 / 74 دفتر این دادگاه و ابلاغ رونوشتی از نظریه و کیفر خواست انتظامی به قاضی مشتکی عنه لایحه دفاعیه مشارالیه واصل و ذیلا خلاصه ای از مفاد آن درج میگردد.
آقای ... در لایحه دفاعیه مورخ 21 / 6 / 74 خود مفادا" اظهار میدارد آقای محمد باقر ناصح زاده که ضمانت متهمین را تقبل نموده بود در تاریخ 4 / 11 / 72 پس از حضور در دادسرا برای معرفی متهمان تقاضا مهلت نموده و اجرای احکام ضمن تفهیم مفاد ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری طی شرحی به دایر ه اجرائیات اعلام میدارد نامبرده با ضمانت معتبر آزاد شود متاسفانه افسر نگهبان بدون توجه به مفاد دستور قضائی نامبرده را تحت نظر قرار میدهد بنابراین اینجانب دستور توقیف آقای ناصح زاده را نداده ام و تخلفش از سوی بنده صورت نگرفت تقاضای صدور حکم برائت دارم.
شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق در تاریخ 9 / 3 / 75 تشکیل و بموضوع رسیدگی نموده با بررسی محتویات پرونده و استماع عقیده نماینده محترم دادستان انتظامی جناب آقای وفاقی دائر بر صدور حکم شایسته مشاوره نموده بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
(( رای دادگاه ))
با التفات به مراتب فوق و توجه به مفاد اوراق پرونده کلاسه 119 / 5903 / 72 دادسرای انتظامی قضات و با عنایت به مفاد مواد 136 و 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری راجع به موارد قانونی ضبط وجه الضمان یا وثیقه بنفع دولت شرایط اخطار به کفیل در رابطه با تسلیم متهم ظرف 20 روز در این باره تخلف انتظامی آقای قاضی مشتکی عنه در احضار ضامن و صدور دستور آزادی مشارالیه باضمانت معتبر به اجرائیات که نتیجه آن موجب تعقیب غیرقانونی ضامن به مدت 24 ساعت گردیده است و اعمال قوانین و مقررات لازم المراعات در این رابطه درحد شمول ماده 20 نظامنا مه راجع تشخیص انواع تقصیرات قضات محرز است مفاد لایحه دفاعیه مشارالیه در رد کیفر خواست انتظامی شماره 136 – 17 / 4 / 74 دادسرای انتظامی موجه و قابل قبول تشخیص نگردید
علیهذا این دادگاه در برابر تخلف انتظامی اعلامی آقای .... دادیار دادسرای عمومی تبریز و دادرس فعلی شعبه 37 دادگاه عمومی تبریز را به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت به ا ستناد بند 2 ماده چهار اصلاحی قانون تکمیل قانون استخدام قضات صادر و اعلام مینماید رای صادره با التفات به ارسال لایحه دفاعیه از سوی قاضی مشتکی حضوری و بر اساس قوانین موضوعه مربوطه قطعی است.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1375/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :