جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


بسمه تعالی
11-23/4834 شماره دادنامه 442/11
تاریخ رسیدگی :30/8/73
فرجامخواه : حل اختلاف فی ما بین دادسرای انقلاب اسلامی وعمومی تبریز
مرجع رسیدگی : شعبه 11دیوانعالی کشور هیئت شعبه آقایان رحمت اله عروجی وموسی سیف امیرحسینی مستشاران
خلاصه جریان پرونده حسب مندرجات پرونده آقای مهدی پورصادق به اتهام خریدوفروش وحمل غیرمجاز آردسهمیه ای تحت تعقیب قرارگرفته آقای جانشین بازپرس آذرشهر پرونده رابه دادسرای انقلاب اسلامی تبریزفرستاده دادسرای انقلاب اسلامی تبریزقرارعدم صلاحیت بااعتبارشایستگی دادسرای انقلاب اسلامی تبریز صادر واعلام نموده دادسرای عمومی تبریز
قرارعدم صلاحیت بااعتبارشایستگی دادسرای عمومی تبریزصادر واعلام نموده دادسرای عمومی تبریزقرارعدم صلاحیت باعتبار شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی تبریزصادرواعلام می نماید براثرحدوث اختلاف پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به شعبه شانزدهم ارجاع گردیده شعبه مذکوررای شماره 73/22-25/1/72 باتاییدنظریه مورخ 12/11/72 دادسرای انقلاب اسلامی تبریزحل اختلاف نموده پس از اعاده پرونده آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای تبریز درتاریخ 11/6/73 شرحی به عنوان ریاست محترم دادسرا نوشته واعلام نموده ((درصلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تبریزباقی هستم )) آقای دادیاراظهارنظرذیل نوشته آقای بازپرس موافقت خودرااعلام نموده آقای معاون رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی درتاریخ 16/6/73 بقای مدیردفترثبت عرایض کیفری در تبریزنوشته اختلاف نظری بین آقای بازپرس وآقای دادیاراظهارنظر وجودنداردپرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال شود پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده .
هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش آقای موسی سیف امیرحسینی عضوممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای دادیاردیوانعالی کشوراجمالا“مبنی برغیرقابل طرح مشاوره نموده چنین رای می دهند .
بسمه تعالی
نظربه اینکه شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور درخصوص حدوث اختلاف فیمابین دادسرای عمومی تبریزودادسرای انقلاب اسلامی تبریزحل اختلاف فرموده تجدیدعنوان ازطرف آقای بازپرس خلاف موازین قانونی می باشد مشارالیه ملزم به تبعیت ازرای دیوانعالی کشور می باشد بااعلام غیرقابل طرح بودن موضوع پرونده اعاده می شود .


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
442
تاریخ تصویب :
1373/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :