جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


پرونده :1028 / 8/76 ع دادنامه : 1179 - 17/7/1377
مرجع رسیدگی :دادگاه شعبه 8 عمومی تبریز
خواهانها :1- اکرم 2- معصومه 3-منیژه ساکنین خ جمهوری...
خوانندگان : 1-غلامرضا 2- محمدرضا3- فاطمه 4-رباب شهرت همگی قمری غیاث وچلوپز همایونی ساکنین تبریز ...
خواسته : تقسیم ترکه
گردش کار : پس از وصول دادخواست وثبت به کلاسه فوق سرانجام دادگاه تشکیل جلسه داده ومبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه : در خصوص دعوی بانوان اکرم ومعصومه ومنیژه همگی شهرت قمری غیاث باوکالت آقای رجب علمداری وولی اله راستی به طرفیت آقایان غلامرضاومحمدرضاوبانوفاطمه صغری همگی شهرت قمری غیاث وبانوربابه جلوپز همایونی به خاصه تقسیم ترکه مرحوم احمد قمری غیاث باتوجه به اینکه خواهانها ماترک مورث راطی دادخواست تقدیمی به شرح ذیل اعلام داشته 1-نصف ملک وسرقفلی یک باب مغازه 2- شش دانگ یک باب خانه 3- سه دانگ یک باب خانه دیگر 4- فقط ملک چندباب همجوارمغازه ردیف اول 5- نصف سرقفلی یک باب انباری دادگاه باتوجه به اوراق محتویات پرونده پس از احراز فوت مورث خواهانها ووراثت آنان نسبت به مدحوم یادشده به دلالت اوراق پرونده وگواهی انحصاروراثت وهمچنین بااحراز مالکیت مورث اصحاب دعوی به لحاظ فنی بودن خاصه قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر کارشناس محترم نیز نسبت به موضوع اظهار نظر نموده که به دلیل اعتراض وکیل خواهانها موضوع هیئت کارشناسی ارجاع که نظریه خودرااعلام وپس از ابلاغ نظریه مزبور هیچ یک از طرفین به نظریه هیئت کارشناسان اعتراض ننموده اند نظریه مزبور مصون از ایرادواعتراض باقیمانده ونظریه مزبور منطبق باخواسته خواهانها بوده ومغایرتی بااوضاع واحوال قضیه ندارد .عدم اعتراض طرفین دعوی به نظریه هیئت کارشناسان دلالت ضمنی به تراضی آنان از نظریه یادشده دارد دادگاه دعوی خواهانها را وارد وثابت تشخیص استنادوماده 300 به بعد قانون امور حسبی به تبعیت از نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری سهم اختصاصی هریک را به شرح ذیل اعلام می دارد
1- سهم اختصاصی آقای غلامرضاقمری غیاث سه دانگ مشاع از ششدانگ چلوکبابی تحت پلاکهای شماره 1107 و1105 و1106 بخش 8 تبریزازحیث عرصه واعیانی وسرقفلی مجموعامبلغ 375000000 ریال و پرداخت مبلغ 125/053 /16 ریال بابت مابه التفاوت حق سایروراث
2- سهم اختصاصی آقای محمدرضاقمری غیاث شش دانگ پلاک شماره 63720 بخش 5 تبریزواقعه در مقصودیه از حیث عرصه واعیانی وامتیازات به ارزش 000/750/309 ریال ودریافت مبلغ 875/196/49 ریال بابت مابه التفاوت حق از سایر وراث
3- سهم اختصاصی بانوان فاطمه صغری واکرم ومعصومه ومنیژه همگی شهرت قمری غیاث سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک شماره 6489/2 واقعه در بخش پنج تبریز از حیث عرصه واعیانی وامتیارات به ارزش 000/400/809 ریال وپرداخت مبلغ 252/506 /91 ریال بابت مابه التفاوت حق سایر وراث و
4- سهم اختصاصی از ثمینه اعیانی بانوربابه چلوپز همایونی مبلغ 500/362/58 ریال بوده که پس از پرداخت آن توسط کلیه وراث حکم به تقسیم اموال ماترک مرحوم احمدقمری غیاث به شرح فوق صادر واعلام می دارد .
حکم صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراستان میباشد.
رئیس دادگاه شعبه 8 عمومی تبریز: کاظم زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1179
تاریخ تصویب :
1377/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :