جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره پرونده –8/76 – 1235 ع شماره دادنامه : 4/ 8 / 77 ـ 1544
شماره دسترسی ـ 67186
مرجع رسیدگی – دادگاه شعبه 8 عمومی تبریز
شاکی – آقای علی نظری تبریز - اداره کل استاندار و تحقیقات صنعتی آذربایجانشرقی کوی ولیعصر انتهای خ تخت طاووس شرقی
متهم – یوسف محمدی تبریز بازار شتربان فروشگاه یوسف محمدی
اتهام – فروش دیگ زود پز غیراستاندارد
گردش کار – پس از وصول شکوائیه و ثبت بکلاسه فوق سرانجام دادگاه تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رای مینماید .
رای دادگاه – درخصوص شکایت آقای علی نظری به نمایندگی از طرف اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی علیه آقای یوسف محمدی مبنی به فروش دو دستگاه دیگ زود پز ریخته گری خارج از استاندارد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت اداره شاکی و صورتجلسه تنظیمی در محل و کشف و ضبط دو دیگ زود پز از نامبرده و احضار متهم برابر ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق روزنامه های کثیرالانتشار وعدم حضور در جلسه دادگاه و سایر قرائن و اوضاع و احوال مندرج در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم بوده باستناد ماده 9 و تبصره های 4 و 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25 / 11 / 71 نامبرده را به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به خزانه دولت و چهار ماه حبس واخذ تعهد محکوم مینماید^، دو دیگ مشکوفه به نفع اداره کل ا ستاندارد ضبط میگردد حکم صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان میباشد
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی تبریز : کاظم زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1544
تاریخ تصویب :
1377/08/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :