جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره پرونده :8/75-766
شماره دادنامه :11/3/76 –389
مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دادگاه عمومی تبریز
شکات :1-محمدعلی کرامتی 2- بانوسعادت پدرام ..
متهمان :1- سیدمقتداحسینی 2- سلیمان قصاب زاده تبریز..
اتهام :
(( تصمیم دادگاه ))
در خصوص شکایت آقای محمدعلی کرامتی وبانوسعادت پدرام علیه آقایان 1- سیدمقتداحسینی فرزند میربابا 53ساله شغل مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اهل زنجان ساکن تبریز 2- سلیمان قصاب زاده فرزند غلامحسین 40ساله شغل کارمنددارائی اهل وساکن تبریزمبنی برتسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم سعیدکرامتی اولی به میزان سی وپنج در صد دومی به میزان چهل وپنج درصد دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده نسبت به اتهام متهم ردیف اول باعنایت به شکایت شکاه وگزارش مامورین انتظامی وقتل مرحوم محمدکرامتی فرزند ذکور شکاه گواهی پزشکی قانونی وجوازدفن ونظریه کارشناسی بازرسی اداره کار واموراجتماعی ونظریه کارشناس رسمی دادگستری بدوی که شریک ازآنان یعنی بازرس اداره کار وکارشناس بدوی میزان تقصیرعوامل متعدد را در وقوع حادثه به طور متفاوت تعیین نموده بودند ولیکن به منظورتعدیل نظرات متفاوت آنان در تعیین علل وقوع حادثه (شرکت برق ومالک مغازه (متهم ردیف دوم ) وشخص متوفی ) ودر جهت اعتراض شرکت برق به نظریه کارشناسی بدوی موضوع از طریق هیئت کارشناسان رسمی دادگستری بررسی وبه موجب نظریه نهایی هیئت کارشناسان متهم ردیف اول به میزان 25 درصد ومتهم ردیف دوم به میزان45 درصد ومتوفی به میزان 60درصد در حادثه می باشد وهکذا باالتفات به اظهارات ودفاعیات غیرموجه متهم ردیف اول وسایر قرائن واوضاع واحوال مندرج در پرونده بزهکاری نامبرده در حدود مسئولیت مدنی محرز ومسلم بوده مستدا به تبصره 3 بند ج ماده 295 ومفاد 302 و316 و318 قانون مجازات اسلامی و مادتین 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی نامبرده (متهم ردیف اول ) را به پرداخت سی وپنج در صددیه کامله یک مرد مسلمان بابت میزان تقصیردر وقوع حادثه محکوم می نماید ونسبت به اتهام متهم ردیف دوم صرف نظراز صحت وسقم قضیه واینکه دلایل اثباتی کافی برای انتساب بزه وجنایت به وی می باشد یاخیر بنابه گذشت اولیادم وشکاه قرار موقوفی تعقیب صادر واعلام می دارد و اما نسبت به تقصیرشخص مجنی الیه چون در اثر عمل خودبوده ودادگاه باتکلیف مواجه نمی باشد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان می باشد
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی تبریز :کاظم زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
389
تاریخ تصویب :
1376/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :