جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 13/5524/26 دادنامه : 326
تاریخ رسیدگی : 5/8/75
فرجامخواه :فرزند مقتول آقای مهدی فرهادی پور
فرجامخوانده : متهم ودادگاه
فرجامخواسته داد نامه شماره 195-6/3/75صادره از شعبه 13دادگاه عمومی تبریز
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 30/5/75 تاریخ وصول دادخواست فرجامی 21/6/75
مرجع رسیدگی شعبه 26 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای هوشنگ فرهادی فرزند عیسی 19 ساله کارگراهل وساکن باغچغارسفلی میانه باتهام ایراد ضرب عمدی منجر به فوت مرحوم سیفعلی فرهادی فرزند داداش 70 ساله که در پی شکایت اولیاء دم وی تحت تعقیب قرار گرفته است بدین شرح که مقتول با پدر متهم عیسی همیشه روی زمین زراعتی که کاشت مینموده درگیری داشته و بدستور عیسی پسرش هوشنگ مزاحم مقتول بوده وچون مستضعف بوده او را کتککاری مینمودند ومقتول از دست آنها شکایت داشته است حسب مضمون برگهای 74 تا87 ومقتول شخص بسیجی بوده ومدت 14 ماه در جبهه های جنگ شرکت داشته وبخانواده خیش (قبل از قتل گفته استکه که اگر مرا کشتند به بسیج سپاه پاسداران اطلاع دهید برگ 41 دختر یازده ساله مقتول بنام فریبا که در حین بروز حادثه بوده در برگ 10 شکایت علیه متهم نموده ومیگوید پدرم در کوچه بود هوشنگ فرهادی پدرم را از شکمش زد وپدرم بروی زمین افتاد وزنها جمع شدند وهوشنگ فرار کرد وعده ای هم شهادت داده اند که در زمانیکه مقتول به زمین افتاده بود از دخترش فریبا پرسیده اند که چه شده او گفته است که هوشنگ او را زده است و در برگ 90 فریبا 12 بار قسم یاد میکند که دیده ام پدرم را هوشنگ فرهادی زده است و اولیاء دم مجموعا” 25 بار قسم میخورم که در اثر ضربه سکته قلبی با مغزی کرده است و به قران قسم میخورم ومتهم در تمام موارد تحقیق منکر بزه انتسابی است ولی وی در جلسه رسیدگی دادگاه شعبه 17 در آخرین دفاع متهم میگوید اگر شهود بیایند قسم به قرآن یاد نمایند قبول دارم و امضاء مینماید و در نـظریـه پزشک قانونی آمده که در اثر ایراد ضربه آنفاکتوس ایجاد شده که موجب سکته قلبی ومغزی برای مقتول شده است وشعبه 16 دادگاه عمومی کیفری یک تبریز طی دادنامه مورخه 21/1/68 بزه انتسابی متهم دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی متتهی به فوت مرحوم سیقعلی فرهادی برای دادگاه محرز تشخیص داده شده و رای بپرداخت دهزار درهم سالم و مسکوک در حق اولیاء دم مقتول در مدت دو سال از وقوع جرم صادر می نماید پرونده بدون اعتراض بداد نامه صادره جهت امعان نظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده و آن شعبه طی دادنامه شماره 2788-15/9/68 مورد را از موارد لوث ندانسته وپرداخت دیه از ناحیه متهم در حق اولیاء دم را موجه و قابل تنقیذ ندانسته لذا پرونده با عدم تنقیذ جهت تبرئه متهم بمرجع مربوطه عودت داده اند
پرونده مجددا در شعبه 17 کیفری یک تبریز رسیدگی میشود پس از اخذ رای دادرس دادگاههای‏‎ کیفری طی دادنامه شماره 443-29/7/72 با توجه به محتویات پرونده و نظریه پزشک محتـرم قانونـی هیچگونه دلیلی دال بر ایراد صدمه عمدی از ناحیه متهم وجود ندارد لذا با عنایت به فقد دلیل شرعی باستناد اصل 37 قانون اساسی متهم را از اتهام وارده تبرئه مینماید و با تقاضای تجدید نظر از جانب اولیاء دم مجددا پرونده در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح گردیده است وطی دادنامه شماره 3176-23/12/73 با توجه به اینکه در مورد قتل وحقوق الناس جای تمسک به اصل کلی برائت نیست و بدون اجرای قاعده الیمین علی من انکر برائت شرعیه حاصل نبوده ودر صورت عدم قبول قسم منکر طبق فتوی مقام معظم رهبری مدظله العالی باید رای به توقف دعوی صادر گردد لذا شعبه 27 دادرسی را ناقص تشخیص داده است وبا شرعی نبودن برائت متهم دادنامه را نقض نموده است مجددا پرونده در شعبه 13 دادگاه عمومی تبریز مطرح گردیده پس از تشکیل جلسه مورخه 6/3/75 از اولیاء دم سوال میشود که حاضرید متهم در جـلو کـلام الله مجید به لفظ جلاله الله قسم یاد نماید آنان می گویند که ما حاضر به انستحلاف متهم نیستیم وباید قسم را در محل وقوع بـزه انجام گیرد دادگاه ضمن دادنامه شماره 195-6/3/75 با توجه به رای شعبه 27دیوان عالی کشور مبنی برای اینکه بدون اجرای قائده الیمین علی من انکر برائت متهم شرعی نبوده و بر فرض حاضر نبودن اولیاء دم باستحلاف متهم طبق فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی آقای خامنه ای دام ظله الوارف باید رای بتوقف دعوی صادر شود دادگاه بدون توجه به فتوی مقام معظم رهبری حفظه اله ضمن تایید نظریه قبلی خود متهم از اتهام وارده بدون استناد بدلیلی وی را تبرئه مینماید فرزند مقتول آقای مهدی فرهادی پور طی لایحه ای به دادنامه صادره وبرائت متهم نموده است وتقاضای تجدید نظر مینماید.
هیــات شــعبه در تاریـخ بالا تـشکیل گردید پـس از قـرائت گزارش آقـای مقدس عضو مـمیز واوراق پـرونده ودادنامه شماره 195-6/3/75 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند :
بسمه تعالی – با توجه به محتویات پرونده وامعان نظر در ان و با توجه به وجود اختلاف بین پدر متهم و مقتول حسـب بر گهای 74تا87 پرونده که مقتول شکایت داشته است و اظهارات مقتل بخانوده اش که اگر مرا کشتند به سپاه پاسداران اطلاع دهید برگ 41 ومتهم در برگ 90 اعترف دارد و میگوید اینها با من اختلاف ملکی داشتیم و نیز دختر یازده ساله مقتول بنام فریبا که در زمان بـروز حادثـه هـمراه مقتـول بوده که می گویـد من دیـد ه ام هـوشنگ فرهـادی پدرم را ازشکمـش زد وافـتاد روی زمیـن کـه اوفوت میکند و 12 بار قسم میخورد روی همین دعوی و عده ای هـم شهـادت داده اند که در همـان زمان از دخترش پرسـیدیم وگفته است که هوشنگ او را زده است با توجه بمراتب یادشده مورد از مـوارد لوث مـیباشد که با اجـرای مـراسم قسامه دعوی تمام میشود علاوه دادگاه توجهی به اظهارات شعبه 27 دیوانعالی ننموده که برائت متهم در مورد شرعی نیست و دادگاه درموردیکه اولیاء دم حاضر بقسم دادن متهم نباشند حسب فتوی مقام رهبری آیه الله ا لعضمی اّقای خامنه ای دامت افاضاته ظله درمورد ما نحن فیه میفرمایند باید دادگاه قرارموقوفی دعوی صادر کند نه برائت متهم لذا از باب نقص دادرسی وشرعی نبودن برائت متهم دادنامه شماره 195 –6/3/75 شعبه 13 دادگاه عمومی تبریز نقص میگردد و طبق بند دال (د) ماده 23 پرونده بدادگاه شعبه همعرض ارجاع میگردد.
عضو معاون :هادی مقدس عضو معاون :مرتضی فاضل
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
326
تاریخ تصویب :
1375/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :