جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


21 /26/5964
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی: 26/11/76 شماره دادنامه:798
فرچامخواه: وکیل محکوم علیه( اقای محمد مهرابی)
فرچامخوانده:اولیا، دم
فرچامخواسته دادنامه شماره735-11/6/76 صادره ازشعبه هشتم دادگاه عمومی تبریز
تاریخ ابلاغ دادنامه بفرجامخواه:6/7/76
تاریخ وصول دادخواست فرچامی 13/7/76
مرچع رسیدگی شعبه26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه اقایان: رازی زاده رئیس شعبه انصاری: مستشارشعبه
خلا صه چریان پرونده:
اقایان1-نچف رضائی فرزند انشا، الله 36 ساله شغل بنا 2-اسماعیل (ابراهیم) رضائی فرزندانشا،الله 43ساله شغل کارگری3-اسرافیل رضائی فرزندانشا،الله 33ساله شغل بنا 4-داوودیوسفی فرزند فرزند فرخ 32ساله کاشی کار همگی اهل وساکن تبریزمتهمند ردیف اول بقتل عمدی مرحوممحمد بیگ محمدی26ساله دراثرایراد جرح با چاقو وردیفهای دوم وسوموچهارم بمعاونت درقتل ونیزایراد ضرب وجرحعمدیواهانت وتهدید نسبت به پدرومادرمقتول مجیدومعصومه هردوبیگ محمدیبدین شرح پسر بچه متهم ردیف اول که با بچه های محل توپ بازی میکرده اند پدرمقتول ازبازی کردنانها مانع شده وتوپ را بدورازمحل پرتاب میکندونامبرده بنزدوالدینش امده واظهارمیدارد پدرمقتول(مچید)اورازده است ودرنتیجه با مراچعه والدین بچه بدرب منزل اقای مجید بیگ محمدی(پدرمقتول) درگیری لفظی بین طرفین رخ میدهد که منجربه نزاع ومجروح شدن مقتول توسط نجف رضائی(ردیف اول)میگردد که منجر به فوتشگردیده وهمینطورباعث مجروح شدن مجیدومعصومه(والدین مقتول)میگرددومتهمردیف اول درجلسات متعددشعبه هشتم دادگاه عمومی تبریزبه بزه انتسابی اعتراف نموده است ازجمله درجلسه مورخ25/5/76اظهارداشته؟ اتهام راقبول دارم بامقتول همسایه هستیم پدر ایشان سه روزقبلپسربچه نه ساله ام را درمحل کتک کاری نموده بودزنم مقابل درب انها رفته تاعلت انرابپرسدومن هم جهت اوردن زنم پیش اورفتم که مقتول دستم راپیچاندوزنم که اعتراض کرد درپیش زنم فحش ناموسی دادوپدرش نیزیک سیلی زدکه درگیرشد یم ومن باچاقوی میوه خوریکه همراه داشتم ازپهلوی مقتول زدم وپزشک قانونی ضمن ذکرجزئیات جراحات وارده علت فوترااصابت چاقوویاجسم نوک تیزبرنده به قفسه سینه وبریدگی قلب وعوارض ان ذکرنموده است
واولیا،دم(پدرومادرمقتول)ازشکایتشان علیه ردیفهای دوم وسوم وچهارم مبنی برایراد جرحتهدیدومعاونت درقتل رفع ید واعلام رضایت نموده اندولیکن درمورد ردیف اول شاکی ومطالبه قصاص نموده اندودادگاه مذکورپس ازاستماع مدافعات واظهارات طرفین دعواواستماع مدافعات
وکیل اولیا، دم ووکیل متهم ونیزانکارمتهم ووکیلش ارتکاب قتل عمدرادرجلسه شماره735-11/6/76انکارمتهم راپس ازاقاریردرجلسات متعددغیرموجه ومدافعات وکیل وی را غیرموثر و باتوجه به محتویات پرونده وقرائن عدیده واقاریرمکرروی بزه وی را محرزوباستنادایات شریفه ای از قران که ذکرنموده ونیزباستنادبند ب ماده 206ورعایت ماده205 و23 و233 قانون مجازات اسلامی آقای نجف رضائی(متهم ردیف اول رابه قصاص نفس بابت قتل عمد مرحوم محمدبیگ محمدی محکوم نموده ودرموردسایرمتهمین علاوه براعلام
رضایت شکات اتهام معاونت انهارامحرزندانسته وحکم به برائت انان داده است ورای صادره مبنی برقصاص وبرائت ازمعاونت درقصاص راقابل تجدیدنظراستان ذکردردیوانعالی کشورودرخصوص برائت نسبت به بقیه مواردقابل تجدیدنظردردادگاههایتجدیدنظراستان ذکرنموده است
وحکم صادره مبنی برقصاص ازسوی وکیل محکوم علیه اّقای محمدمهرابی مورداعتراض واقع شدهودرلایحه اعتراضیه بدلیل اینکه مستنددادگاه اقرارمحکوم علیه است درصورتیکه اقراروی قبل حضوروکیلش فاقدارزش قانونی است وپس ازحضوروکیل اقرارنداشته است بعلاوه نامبرده دراثرفحش ناموسی به وی احساساتش تحریک وفاقد قصدواختیارگردیده است تقاضای تجدیدنظرنموده است بشرح لایحه بدین جهت پرونده بدیوانعالی کشورارسال وباین شعبه ارجاع گردیده است ودرضمن متذکرمیگرددلایحه ای نیزکه ازسوی برادرمقتول بعنوان ریاست محترم قوه قضائیهارسال گردیده مبنی بر در خواست تسریع دررسیدگی واجرای قصاص ضمیمه پرونده گردید، هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش اّقای انصاری عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای میدهند،
بسمه تعا لی :
باتوجه به محتویات پرونده واقاریرصریح محکوم علیه تجدیدنظرخواه به بزه انتسابی در حضوردادگاه واحرازبزه انتسابی برای دادگاه وعدم وجود امری که موثرومستلزم جوازنقص حکم باشددرلایحه اعتراضیه با تجدیدنظرموافقت نمیشودوضمن ابرام حکم صادره طبق بندیک ماده23قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب جهت پرونده اقدام مقتضی بدادگاه عودت داده میشود.
رئیس شعبه :رازی زاده مستشار شعبه :انصاری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :