جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


دادنامه 36 تا 34 تاریخ : 20/2/1378
موضوع رسیدگی : کیفر خواستهای انتظامی شماره 201تا203ـ 10/4/76
مشتکی عنهم آقایان:1ـ علی ... رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی تبریز 2ـ محمد .... رئیس شعبه 6 تجدید نظر استان آذربایجان شرقی 3 – علی .... مستشار شعبه 6 تجدید نظر استان مذکور
مرجع رسیدگی : شبعه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت داد رسان آقایان : شریعتی رئیس ، سلیمی و انصاری اعضاء دادگاه
جریان پرنده : انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات باارسال پرونده کلاسه 44/209/75 به شعبه اول انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات که در تاریخ 29/4/76 به این شعبه ارجاع گردیده اعلام داشته است که طبق نظریه آقای رحیمی دادیار دادسرای انتظامی که مورد موافقت آقای صفدری دادستان آن دادسرا قرار گرفته قضات مشتکی عنهم دررسیدگی به پرونده قضائی محلی استنادی مرتکب تخلف شده و به استناد ماده14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مستوجب تعقیب ومجازات انتظامی هستند .
گزارش داسرای انتظامی قضات چنین است :
که حسب مفاد شکوائیه شکایت انتظامی وحکایت اوراق پرونده قضائی محلی استنادی در تاریخ29/5/74 آقای ناصرسروش علیه دونفر بنامهای محمدحسین طالعی و محسن افسری به اتهام گزارش خلاف واقع ادعای شرف اعاده حیثیت شکایتی تسلیم دادسرای نظامی تبریز مینماید که بلحاظ عدم صلاحیت دادسرای مذکور سرانجام به دادگستری ارسال ودر شعبه 8 دادگاه عمومی تبریز مورد رسیدگی قرار میگیرد ، رئیس شعبه مذکور در5/7/74به متهمان تفهیم اتهام مینمایدکه آنان اظهار میدارند ما به دستور مسئول حفاظت اطلاعات گزارش تهیه و ارائه کردیم (شاکی ومشتکی عنهم اعضاءسپاه پاسداران تبریز میباشند ) دادگاه در همان تاریخ بدون حضور شاکی وتحقیق از وی ختم رسیدگی را اعلام و متهمین را تبرئه میکند ، شاکی به رای صادره اعتراض مینماید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض در شعبه 6تجدید نظر استان مطرح میشود مستشاران شعبه در تاریخ 10/8/74 با تشکیل جلسه دادگاه پرونده استنادی (موضوع گزارش خلاف واقع) رامطالبه میکنند وقت احتیاطی تعیین میشود مجدداز با عدم وصول پرونده وقت احتیاطی تجدید میگردد ولی قبل از وصول پرونده در2/2/75 رئیس شعبه طی نامه شماره 127ـ2/2/75 رای تجدید نظر خواسته راتایید مینماید .
آقای رحیمی در پایان گزارش خود اظهار نظر مینماید آقایان 1ـ علی ... رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی 2 ـ محمد .... رئیس شعبه 6 تجدید نظر 3ـ علی .... مستشار شعبه 6 تجدید نظر استان دررسیدگی به پرونده تعلل وتامع نموده وقابل تعقیب می باشند ،به جهت اینکه شاکی به استناد گزارش خلاف واقع علیه مشتکی عنهم شکایت کرد ولی رئیس شعبه 8 بدون ملاحظه گزارش با حداقل اطلاع از محتویات پرونده ، دروقت فوق العاد تشکیل جلسه داده متهمین را تبرئه کرده است وبا اینکه مستشاران وقت شعبه6 تجدید نظر چندین بار جهت اخذ سابقه وملاحظه پرونده استنادی با مرجع مربوطه مکاتبه کرده اند لیکن رئیس ومستشار دیگر ونامبردگان فوق بدون ادامه اقدام جهت اخذ سابقه رای تجدید نظر خواسته را تا ئید کرده اند .
با ابلاغ کیفر خواستهای انتظامی به آقایان قضات مشتکی عنهم ، لایحه دفاعیه ایمانی و کاظم زاده واصل که به هنگام شور قرائت خواهد شد لیکن آقای ... در فرجه قانونی لایحه ای ارسال نداشته است
اینک شعبه دوم انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق در تاریخ 25/2/78 تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت لوایح دفاعیه واصله و نظریه دادسرای محترم انتظامی مبنی بر تعیین مجازات وصدور رای شایسته قانونی ،ضمن اعلام ختم رسیدگی و انجام مشاوره ،بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
رای دادگاه
با التفات به مراتب فوق ، وتوجه به مفاد اوراق پرونده کلاسه 44/2091/75 دادسرای محترم انتظامی قضات و عنایت به مدافعات قضات مشتکی عنهم نظر به اینکه تشخیص کفایت یا کفایت دلیل با توجه به مفاد مواد424 و434 قانون آئین دادرسی مدنی ، بعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و آقای قاضی صادر کننده حکم بدوی پس از تحقیق از متهمان واحراز اینکه آنان در عمل ارتکابی منتسبه دارای سوءنیت نبوده اند مبادرت به صدور حکم برائت نموده است و قضات دادگاه تجدید نظر نیز در این رابطه حکم دادگاه بدوی را تایید نموده ، لذا اقدامات قضائی قضات یاد شده بشرح فوق الاشاره محمول بر نظر قضائی و قابل انطباق با ضوابط قانونی است ، وتخلف اتنظامی مشارالیهم از ضوابط ومقرارت لازم المراعات در این باره درحدی که تعقیب انتظامی آنان را ایجاب نماید محرز نیست .
علیهذا این دادگاه ضمن رد کیفر خواستهای انتظامی صادر علیه آقایان 1ـ علی ... رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی تبریز 2ـ ... رئیس شعبه 6 دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان شرقی 3ـ علی ... مستشار شعبه 6دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم برائت قضات نامبرده رااز تخلف انتظامی اعلامی دادسرای محترم انتظامی قضات در این رابطه صادرواعلام مینماید .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1378/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :