جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 449 تاریخ رسیدگی : 12/12/75
فرجامخواه: آقای علیرضا کیانی وکیل محکوم علیه
فرجامخوانده: اولیاء دم مرحوم شاطری
فرجامخواسته: دادنامه شماره 1085ـ 20/7/75 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی دادگاه عمومی تبریز
تاریخ ابلاغ دادنامه بفرجامخواه / 4/9/75
تاریخ وصولدادخوست فرجامی / 20/9/75
مرجع رسیدگی شعبه 26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان / رازی زاده رئیس / انصاری مستشار
خلاصه پرونده / آقای نادر شادی یاکچین فرزند احد 17 ساله شغل محصل اهل و ساکن تبریز به اتهام قتل عمد مرحوم پرویز شاطری دهخوارتانی بوسیله چاقو (خنجر) تحت تعقیب قرار گرفته بدین شرح که متهم با دوستش بنام شهرام شیخ محمدی جهت تفریح به پارک رفته واز متصدی بوفه ساندویچ فروشی فیش دو عدد ساندویچ و نوشابه را دریافت و هنگام تحویل ساندویچ بخاطر اینکه متهم و رفیقش مدعی بودند ه اند یک ساندویچ دادهدر صورتیکه می بایست دو تا ساندویچ میداد و با هم درگیر ومقتول با سیلی متهم را و با شیشه نوشابه رفیقش را مضروب می نماید وبالاخره متهم با خنجر به سینه مقتول زده و منجر به قتل وی شده است و متهم در جلسه اولیه مورخ 24/6/75 ص 26 اظهار داشته پرویز شاطری ( مقتول ) از پنجره به طرف من متمایل شد می خواست مرا با سیلی بزند من از ترسم خنجر را که در کمر داشتم بیرون آورده از سینه اش زدم که به زمین افتاد وشعبه 8 دادگاه عمومی تبریز در دادنامه شماره 1085ـ 21/7/75 پس از شرح جریان درگیری با توجه به اوراق ومحتویات پرونده و شکایت اولیاء دم و گزارش جامع پلیس وپاسگاه انتظامی محلی و معاینه محلی توسط دادگاه و گرفتن آلت قتل (خنجر ) از دست متهم در صحنه جرم و شهادت شهود و اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف دفاعیات وی و وکیلش آقای علی رضا کیانی را مبنی بر اینکه متهم در دفاع بوده غیر موجه داشته ونیز باعنایت به گواهی پزشکی که علت قتل را پارگی عروقی قلبی و عوارض آن در اثر اصابت جسم نوک تیز ذکر نموده و نبز بلوغ وی رامورد تایید قرارداده است بزه انتسابی متهم را محرز به استناد آبات شریفه 179 سوره بقره و44 وماده 205 وبند ب ماده 206 رعایت مواد 232و233و 237 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به قصاص نفس محکوم نموده است که از ناحیه وکیل وی مورد اعتراض واقع شده بشرح لایحه اعتراضیه بدین جهت پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است %
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضوء ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد .
(( بسمه تعالی ))
با توجه به محتویات پرونده و اعترافات صریح متهم به ارتکاب قتل و احراز بزه انتسابی برای دادگاه و عدم مشاهده امری در لایحه اعتراضیه که مستلزم جواز نقض حکم باشد و عدم وجود شرائط دفاع مندرج در ماده 61 قانون مجازات اسلامی بر فرض قبول اینکه در گیری از ناحیه مقتول بوده ومتهم در مقام دفاع بوده است با تجدید نظر موافقت نمی شود البته با توجه به اینکه مقتول فرزند صغیردارد اجرای حکم مشروط است به اینکه کبار از اولیاء سهم صفار را از دیه تضمین نمایند زیرا ممکن است صغار بعد از بلوغ مطالبه دیه کنند نه قصاص ، لذا دادنامه با اضافه بشرط تضمین تصحیح میگردد و ضمن ایراد حکم صادره با تصحیح و قید مذکوره پرنده طریق بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت اجرای به دادگاه عودت داده میشود.
رئیس // رازی مستشار // انصاری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
449
تاریخ تصویب :
1375/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :