جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 28/3/75 داد نامه : 600 /20
تجدید نظر خواهی وکیل اولیاء دم از حکم برائت
تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 934 ـ3/7/75 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی تبریز
مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان پیشنمازی رئیس فرهی مستشار
خلاصه جریان پرونده : به شرح گزارش مورخ 6/6/75 پاسگاه انتظامی باسمنج راجع به شکایت آقای عابدین کیانی علیه آقای مهدی کریم زاده ومادرش بنام منصور باتهام آتش زدن نرگس کیانی همسر مهدی فوق التوصیف واینکه در پایان گزارش قید شده مقتوله در بیمارستان زمانی که در حال خود نبوده اظهار داشته شوهر ومادرشوهرش او را آتش زده اند متهمان در بازجوئی منکر بزه انتسابی شده اند که رئیس عمومی تبریز دستوراتی در کشف و جمع آوری دلایل ونظر خواهی از پزشکی قانونی وغیره صادر شده خانم نرگس کیانی مقتوله 17 ساله در بازجوئی مورخ 6/6 اظهار داشته مادر شوهرم ( منصوره )مرا صدا کرده وبه حمام برد چیزی به رویم ریخت وکبریت زده وفرار نمود در رابست وفریاد زدم واز هوش رفتم ضمنأ از نامزد خود (مهدی )هم شکایت دارم نیمه بازجوئی ازطرفین و استماع شهادت شهود در گزارش 7/6 / به رئیس دادگاه اعلام دستورداده تا از پزشکی قانونی اخذ توضیح واز کارشناس اداره آتش نشانی نظر خواهی و غیره بعمل آید پزشکی قانونی طی کواهی نامه 7/6/75 (برگ23) محلهای سوختگی درجه دو راکه عبارت از صورت ـ سینه وغیره تعیین نموده اضافه کرده مصدوم در حال اغماء بوده وقادر به پاسخگویی نوده خانم نرگس (مقتوله ) جریان آتش زدن وسیله مادرشوهرش که داخل حمام بوده مادرشوهرش از پشت سراو مواد سوختنی روی ار انداخته وکبریت زده و فرارکرده از او شکایت دارداز مهدی (شوهرش) بخاطر اینکه حرف پدر ومادرش را گوش داده ومرا بدبخت کرده هم شاکی است ـ

سازمان آتش نشانی اظهار نظر کرده علت حادثه عمدی وبا استفاده از مایعات قبل اشتعال صورت گرفته آثار علائمی در رابطه با انفجار موجود ندیده ـ در معاینه جسد مورخ 12/6/ علت مرگ سوختگی هفتاددرصد تعیین شده با انجام محاکمه به شرح صورت جلسه 14/6/75 پدر مقتوله علیه بانو منصوره به آتش زدن دخترش اعلام شکایت کرده دلیل را شهادت شهود حاضر در جلسه ذکر کرده که شهادت شهود استماع شده خانم منصوره منکر بزه انتسابی شده می گوید در آن موقع در پشت بام بوده وبا شنیدن صدای جیغ پایین آمده آقای مهدی در قبال شکایت اظهار داشته با همسرش رابطه خوب داشته در آن موقع درمنزل نبوده اتهام را قبول ندارد والدین مقتوله طی تحقیقات مجدد خانم منصوره را قاتل فرزند خود میدانند دلیل را اظهار دخترشان ( مقتوله ) در بیمارستان دانسته اند ـخانم منصوره متهمه 70 ساله مدعی است با چند نفر همسایه ها در پشت بام نشسته بوده که با شنیدن صدای نوه اش پایین آمده و حمام رفته دیده که عروسش بخودش آتش زده عروس دیگرش بنام رقیه پارچه انداخته با داد و فریاد کردن همسایه ها رابکمک طلبیده نام همسایه ها را ذکر کرده است نهایتأ با دخالت وکیل از جانب طرفین پرونده واستماع شهادت شهود تعداد8 نفر (برگهای 60 الی 66 ) وانجام محاکمه بشرح صورتجلسه 3/7/75 که با ذکر دلایل دادگاه مورد راخارج از موارد لوث دانسته از اولیاء دم خواسته که دلایل اثبات ادعا رابیان کنند جواب داده اند از مهدی راجع به قتل و آتش زدن دخترم شاکی نیستم ولی از جهت عدم مراقبت او مادرش دخترم را به قتل رسانده تقاضای رسیدگی دارددخترم در زمان حیات اورا قاتل معرفی کرده خود ندیدم و شاهد هم ندارم ـ عملکرد منصوره در تحریک پسرش این بود که دخترم پنج ماه در منزل او شوهرش به او توجه نکرده پدر مقتوله در قبال پیشنهاد دادگاه به سوگند به متهم جواب داده تقاضای تحلیف ندارم مادر مقتوله نیز اظهارت شوهرش را تأببد و تکرار کرده ـ متهمان با دفاع از اتهام منکر بزه انتسابی شده اند وکیل متهمان ضمن استناد به لایحه تقدیمی اظهار داشته خانم منصوره در پشت بام با حضور دونفر از خویشان خود بوده عدهای از همسایه ها نیز شهادت داده اند با توضیح وضع حمام که قفل و چفت نداشته ووضع جسمانی وقدرت بدنی طرفین واینکه گواهی پزشکی براین است که مقتوله از طرف جلو روی صورت وبدن سوخته درحالیکه مرحومه گفته منصوره از پشت سر باو نفت ریخته بلحاظ عدم وجود دلیل تقاضای صدور حکم برائت نموده است دادگاه ختم دادرسی اعلام با ذکر دلایل که برگ تنظیم و توجیه شده تهایتأ بلحاظ اینکه از جانب مدعیان ( اولیاء دم ) دلیلی بر اثبات ادعا اقامه نشده و مودای شهادت شهود نیز احتمال آتش سوزی توسط متهمه داده شده مورد را خودکشی تشخیص بنا بر حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهمان را صادر کرده است آقای موسی قربانی به وکالت از سوی اولیاء دم لایحه تجدید نظر خواهی تقدیم کرده که به شماره 101 ـ 15 /7/75 ثبت شده هنگام شور قرائت خواهد شد از جانب وکیل اولیاء دم لایحه تقدیمی پاسخگویی شده پرونده بدیوانعالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است .
هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فرهی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای عسگری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای صدور حکم شایسته دارم مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
بسمه تعالی
در خصوص تجدید نظر خواهی وکیل اولیا دم از حکم برائت صادره درباره خانم منصوره دلخوشی در اتهام قتل عمدی ـ هر چند اولیاء دم در پاسخ سئوال وپیشنهاد دادگاه بانجام سوگند بمتهم جواب منفی داده اند و نهایتا مراسم تحلیف اجرا نشده است ـ از نظر اهمیت موضوع وبنابر فتوای حضرت امام راحل مندرج در کتاب موازین قضائی از دیدگاه امام (مسئله 27 صفحه 182) لازم است در صورت امتناع اولیاء دم بر دادن قسم بمنکر حاکم دادگاه خود اقدام بدادن سوگند نماید . ـ لذا به دستور بند ب از ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بلحاظ نقض تحقیقات دادنامه صادر رادراین قسمت نقض پرونده را جهت اقدام شایسته عینا برگشت میدهد در خصوص حکم برائت صادره درباره مهدی کریم زاده در اتهام معاونت در قتل عمدی در صورتیکه نسبت به آن تجدید نظر خواهی شود چون حکم خارج از شمول ذیل ماده 21 قانون فوق الذکر ومفاد رای وحدت رویه شماره 600 هئیت عمومی دیوانعالی کشور میباشد مورد قبول طرح دراین مرجع نیست پرونده را عینأ یرگشت میدهد .
رئیس ـ پیشنمازی مستشار ـ فرهی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
600
تاریخ تصویب :
1375/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :