جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده 1 - از اول فروردین ماه 1353 حقوق ماهیانه افسران - همافران ،
درجه داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان به
شرح جدول زیر تعیین و پرداخت می گردد:


ماده 2 - ضریب جداول حقوق موضوع ماده 1 این قانون - /72 ریال تعیین
می شود، وزارت جنگ مکلف است در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی یا
عوامل دیگر تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین پیشنهاد نماید.
ماده 3 - تفاوت حقوق ناشی از اجرای این قانون مشمول مقررات بند ج ماده
81 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342
کل کشور نخواهد بود.
ماده 4 - دانش آموزان دبیرستان نظام و آموزشگاه های درجه داری و پاسبانی
و دانشجویان آموزشگاه ها و دانشکده های افسری به شرح زیر حقوق ماهانه
دریافت خواهند داشت :
الف - دانش آموزان سالهای 3 و 4 و 5 و 6 دبیرستان نظام به ترتیب 1500
- 2000 - 2250 و 2500 ریال .
ب - دانش آموزان آموزشگاه های پاسبانی و درجه داری در صورتی که با
گواهینامه پایان دوره ابتدایی پذیرفته شده باشند 1500 ریال و در صورتی که
با گواهینامه سیکل اول متوسطه و یا پایان دوره راهنمایی وارد آموزشگاه
شده باشند ماهیانه 2000 ریال .
ج - دانشجویان آموزشگاه های افسری /2500 ریال .
د - دانشجویان دانشکده های افسری در سالهای اول - دوم و سوم به ترتیب
5000 - 5625 و 6250 ریال .
تبصره - نیروهای مسلح شاهنشاهی مجازند مبالغ مذکور در بند الف این
ماده را به آن عده از دانش آموزان سایر دبیرستانهای کشور نیز که به منظور
خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی انتخاب می شوند با اخذ تعهد لازم به عنوان
کمک هزینه تحصیلی پرداخت نمایند.
ماده 5 - علاوه بر حقوق مقرر در این قانون به افسران - همافران -
درجه داران و افراد شاغل کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان
در هر طبقه با توجه به تخصص ، مسئولیت و شرایط اهمیت و دشواری کار مبلغی
ماهانه به عنوان فوق العاده شغل پرداخت خواهد شد که در هر حال مبلغ آن در
هر درجه نباید از نصف حداکثر حقوق همان درجه تجاوز نماید.
تبصره - نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به
تصویب وزارت جنگ می رسد و تا زمانی که آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب
نرسیده فوق العاده شغل مشمولین این قانون برابر جدول زیر قابل پرداخت
می باشد.
ردیف درجه فوق العاده شغل ماهانه
--------------------------------------------------
1 - افراد /300 ریال
2 - گروهبان سوم - دوم - یکم و سرپاسبان 3 و2 و 1 /500 ریال
3 - استواران و افسریار /750 ریال
4 - ستوانیاران /1000 ریال
5 - همافرسوم و دوم /1750 ریال
6 - همافر یکم و سرهمافر سوم /2000 ریال
7 - سرهمافر 2 و سرهمافر 1 /2500 ریال
8 - ستوان سوم /2750 ریال
9 - ستوان دوم و یکم /3000 ریال
10 - سروان /3250 ریال
11 - سرگرد /3500 ریال
12 - سرهنگ دوم و سرهنگ /3750 ریال
13 - سرتیپ و سرلشکر /6000 ریال
14 - سپهبد /8000 ریال
15 - ارتشبد /9000 ریال
ماده 6 - از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مقررات قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی و سایر قوانین که مربوط به نحوه تعیین و پرداخت
حقوق درجه ، حقوق سنواتی ، حق لیسانس ، کمک هزینه افسران غیر لیسانسیه ، هزینه
زیست گماشته ، حقوق ارشد گماشته امرا، مدد معاش اولاد، جیره نقدی و
کمک هزینه درجه داران و افراد و کمک کرایه مسکن می باشد لغو می گردد.
ماده 7 - مزایایی که بر اساس حقوق مبنا حقوق درجه و یا مجموعی از حقوق
و مزایا تعیین شده همچنین سایر مزایا که مبلغ آن به طور ثابت تعیین
گردیده تابع ماخذ و مقررات مورد عمل در اسفند ماه 1352 می باشد. وزارت جنگ
مکلف است به منظور تعیین حدود ثابت این مزایا در آیین نامه مربوط اصلاح لازم
به عمل آورد، مشروط بر این که میزان آن در هیچ مورد از مزایای قابل
پرداخت اسفند ماه 1352 تجاوز ننماید.
ماده 8 - فوق العاده های بدی آب و هوا - محرومیت از تسهیلات زندگی و
فوق العاده محل خدمت مشمول این قانون حداکثر تا میزان مندرج در مقررات
استخدامی کشوری تعیین و پرداخت خواهد شد. آیین نامه اجرایی این ماده از
طرف وزارت جنگ و وزارت دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده می شود و تا
زمانی که آیین نامه اجرایی به تصویب نرسیده مقررات فعلی کماکان قابل اجرا
خواهد بود.
ماده 9 - حقوق ماهانه افسران و درجه داران وظیفه در تمام طول خدمت
وظیفه عمومی به میزان حقوق سال اول افسران و درجه داران هم درجه آنان در
کادر ثابت خواهد بود.
ماده 10 - در صورتی که مبلغ حقوق و مزایای مشمولین این قانون در وضع
جدید از مبلغ حقوق و مزایایی که طبق مقررات قبلی به آنان تعلق می گرفته و
برابر مفاد این قانون ملغی گردیده کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به
عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا در حال اشتغال و پس از آن دریافت خواهند
نمود و در هر حال مجموع حقوق و مزایای مشمولین این قانون برابر مقررات
جدید نباید از مجموع مبلغ حقوق و مزایای قابل پرداخت برابر مصوبات قبلی
کمتر باشد.
ماده 11 - آن عده از افسران جز شاغل که دارای حداقل ده سال خدمت
درجه داری یا افرادی و یا هر دو باشند علاوه بر حقوق مقرر در این قانون
ماهانه مبلغ یک هزار و پانصد ریال کمک هزینه دریافت می نمایند. مقررات این
ماده در مورد آن عده از درجه دارانی که در تاریخ تصویب این قانون به تحصیل
در دانشکده های افسری و یا آموزشگاه های افسری اشتغال دارند از تاریخ نیل
به درجه افسری قابل اجرا می باشد.
ماده 12 - پرداخت پاداش سالانه از محل اعتبارات پرسنلی به شاغلان مشمول
این قانون فقط تا میزان دو ماه حقوق و مزایای درجه مجاز خواهد بود.
تبصره - این پاداش در سال 1352 تا میزان یک ماه حقوق و مزایا قابل
پرداخت است .
ماده 13 - از تاریخ اجرا این قانون کارمندان غیر نظامی رسمی و پیمانی
نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ امور استخدامی تابع مقررات قانون استخدام
کشوری خواهند بود و برای محاسبه حقوق آنان در گروه پایه مربوط ضریب جدول
حقوق مستخدمین کشوری به علاوه ده درصد همان ضریب ملاک عمل می باشد.
کارمندان مذکور مادام که در نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران خدمت می نمایند
از لحاظ مقررات کیفری و انضباطی تابع قوانین و مقررات کیفری و انضباطی
ارتش شاهنشاهی خواهند بود.
ماده 14 - مقررات این قانون با رعایت ماده 108 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی شامل بازنشستگان و معلولین و مستمری بگیران همدرجه آنان که
قدمت خدمتشان مساوی است نیز خواهد شد و از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت
از قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایای نیروهای مسلح شاهنشاهی که با
این قانون مغایرت داشته باشد لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه بیست و ششم فروردین ماه 1353 شمسی در جلسه روز پنجشنبه بیست و
نهم فروردین ماه 1353 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نائب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعیدنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :