جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود چهل
هکتار زمین از منابع ملی شده مجاور تصفیه خانه کنونی فاضلاب اصفهان را برای
ایجاد تصفیه خانه جدید فاضلاب و تاسیسات و ساختمانهای وابسته به آن به طور
رایگان به سازمان آب و فاضلاب اصفهان با رعایت سایر مقررات مربوط واگذار
نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه چهارم دی ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :