جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده 1 - در اجرای بند شش ماده هشت قانون هیاتهای امنا موسسات عالی
علمی دولتی جدول حقوق ماهانه اعضا رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی
علمی دولتی به شرح زیر تعیین می گردد.


تبصره یک - از اول فروردین ماه سال 1353 ضریب جدول مربوط به پایه
حقوق مزبور از دویست ریال به 250 ریال افزایش داده می شود.
تبصره دو - ضریب جدول مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی غیر تمام وقت هیات
آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی نصف ضریب جدول حقوق مزبور تعیین
می گردد.
تبصره سه - مابه التفاوت حاصل از تغییر ضریب جدول مربوط به پایه حقوق
از 200 ریال به 250 ریال از محل اعتبار مربوط پرداخت می شود. ولی در مورد
اعضا رسمی هیات علمی که حقوق آنان بر اساس ضریب 200 ریال بیش از بیست
هزار ریال می شود نسبت به مازاد بیست هزار ریال به شرح زیر عمل می گردد.
1 - پنجاه درصد افزایش متعلق به 20001 ریال تا 30000 ریال حقوق از
فوق العاده مخصوص کسر می گردد.
2 - تمام افزایش متعلق به 30001 ریال به بالا از فوق العاده مخصوص کسر
می گردد.
ماده 2 - میزان حقوق بازنشستگی اعضا رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات
عالی علمی به ترتیبی که در ماده 78 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و تبصره های آن
مقرر است تعیین می گردد.
ماده 3 - از اول فروردین ماه سال 1353 به حقوق بازنشستگی و وظیفه
ازکارافتادگی و وظیفه وراث اعضا رسمی غیر و تمام وقت هیات آموزشی و
پژوهشی موسسات عالی علمی که تا پایان اسفند ماه 1352 بازنشسته یا موظف یا
فوت شده اند بیست درصد افزوده می شود.
تبصره - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث اعضا رسمی
هیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی که از فروردین 1353 به بعد
بازنشسته یا موظف یا فوت شوند هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه
ازکارافتادگی یا وظیفه وراث عضو رسمی هیات آموزشی و پژوهشی نظیر که در
اجرای این ماده افزایش یافته است کمتر نخواهد بود.
مقررات فوق مشتمل بر سه ماده و چهار تبصره به استناد بند شش ماده هشت
قانون هیات های امنا موسسات عالی علمی دولتی پس از تصویب کمیسیونهای امور
استخدام و سازمانهای اداری و دارایی و علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی
در جلسات 25 و 26 و 27 اسفند ماه 1352 به ترتیب در جلسات روز شنبه بیست و
چهار و روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
سه شمسی به تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی و استخدام و دارایی مجلس
سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :