جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره ماده واحده قانون مربوط به تعمیم قانون تبدیل
درجه داران فنی نیروی هوایی نسبت به ناو استوار یکم های رسته های مخصوص
نیروی دریایی مصوب 16/4/1343 به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره - مقررات این ماده در صورت بودن محل سازمانی شامل استوار یکم های
واجد شرایط رسته های مخصوص نیروی زمینی و رسته های مشترک ارتش شاهنشاهی که
دارای گواهینامه سوم متوسطه یا معادل آن باشند نیز می گردد. مقررات مربوط
به آموزشگاه ستوان یاری و شرایط ورود به آموزشگاه مزبور طبق اساسنامه ای
خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 14 اسفند ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :