جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده می شود آن عده از
کارکنان هیات آموزشی دانشگاه سابق شیراز را که به استناد ماده 18 قانون
تاسیس دانشگاه پهلوی با سمت های دستیاری یا پایه های استادیاری - دانشیاری
و استادی به دانشگاه پهلوی شیراز منتقل شده اند و در آن دانشگاه به خدمت
اشتغال دارند از لحاظ پایه حقوق - ارتقا مرتبه - شرایط بازنشستگی و میزان
حقوق و مزایای آن مشمول مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران و
تغییرات بعدی آن کند.
کارکنان هیات آموزشی مذکور از لحاظ سایر مقررات استخدامی مشمول مقررات
هیات علمی دانشگاه پهلوی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 16 دی ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :