جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون برنامه و بودجه کشور
تصویب می شود که اداره ششم ستاد بزرگ ارتشتاران به منظور خرید تجهیزات
مراکز ترانزیت تله تایپ الکترونیکی و اجرای خدمات مربوط قراردادی که با
شرکت A .C .R آمریکا به مبلغ 975375000 ریال منعقد نموده در سال 1353 و
سالهای 1354 و 1355 و 1356 تعهد نماید.
میزان تعهدات هر سال با موافقت سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه کل
کشور منظور خواهد گردید.
اجازه تامین اعتبار فوق مشتمل بر یک ماده به استناد تبصره 2 ماده 20
قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و سه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعیدنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :