جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره های 1 و 2 ماده 5 قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در تبصره 1 رقم یازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج کیلوگرم به رقم سی هزار کیلوگرم اصلاح می گردد.
ب - تبصره 2 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2 - موسسات هواپیمایی ایرانی به استثنای شرکت هواپیمایی ملی ایران که طبق مقررات مربوط مشغول فعالیت بوده و عملیات پروازی انجام می دهند و همچنین موسسات هواپیمایی ایرانی دیگر که در آینده با رعایت قانون پروانه یا اجازه نامه لازم تحصیل نمایند فقط می توانند با هواپیماهایی که وزن کل هر یک سی هزار (30000) کیلوگرم یا کمتر باشد به حمل و نقل هوایی مسافر و بار به طور منظم و با هواپیماهایی که وزن کل هر یک پنجاه و دو هزار (52000) کیلوگرم یا کمتر باشد به پروازهای اجاره ای دربست مبادرت نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16 دی ماه 1352، در جلسه روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8552
تاریخ تصویب :
1353/02/11
تاریخ ابلاغ :
1352/03/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :