جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


ماده 1 - تبصره 1 ماده یک قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی
عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری
کشور و شهربانی کشور به ترتیب زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف و دو تبصره به
شماره های 2 و 3 به ماده مذکور اضافه می گردد:
تبصره 1 - از نظر این قانون عائله درجه یک عبارت است از همسر و فرزندان و
پدر و مادر تحت تکفل می باشد.
تبصره 2 - سازمان به صورت شرکت سهامی اداره خواهد شد. مرجع تصویب
آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های آن در
اساسنامه سازمان تعیین می گردد.
تبصره 3 - مبلغ پانصد میلیون ریال از مانده اعتبارات سال 1352 وزارت جنگ
به عنوان سرمایه اولیه در اختیار سازمان گذاشته می شود.
ماده 2 - دو تبصره به شماره های 2 و 3 به ماده 2 اضافه می گردد:
تبصره 2 - در صورتی که همسران تحت تکفل افسران و همافران و درجه داران و
افراد و همردیفان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و غیر
نظامیان رسمی و پیمانی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور حقوق بگیر مشمول
این قانون باشند تا زمانی تحت تکلیف آنان هستند از پرداخت سهم خدمات
درمانی معاف خواهند بود.
تبصره 3 - آن عده از کارمندان غیر نظامی نیروهای شاهنشاهی و عائله درجه
یک آنها که مشمول این قانون می باشند از شمول قانون تاسیس خدمات درمانی
مستخدمین دولت مصوب اسفند ماه 1351 مستثنی خواهند بود.
ماده 3 - عبارت "پدر و مادر و" از صدر ماده 4 و همچنین در تبصره 2 ماده 6
قانون حذف می شود.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 10 اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه در جلسه روز دوشنبه
بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس
سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :