جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ : 9/7/70 شماره دادنامه : 83 ،82 کلاسه پرونده : 69/54-70/99

نظربه تبصره های 2و3 ازماده 6 قانون نظام معماری وساختمانی مصوب سال 1352 بااصلاحیه های بعدازآن که مقررمیدارد:
(تبصره 2- در شهرهائی که ازطرف وزارت مسکن وشهرسازی باکسب نظروزارت کشوراعلام خواهدشدشهرداریهابرای صدورپروانه ساختمان فقط نقشه ای راخواهند پذیرفت که ازطرف مهندس دارنده پروانه اشتغال درحدودصلاحیت اوامضاء شده باشد.
تبصره 3- اشخاصی که به نحوتجربی درتاریخ تصویب این قانون در امورمعماری وشهرسازی وساختمانی وتاسیساتی اشتغال بکاردارند، می توانندطبق آئین نامه ای که ازطرف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسان معماروشهرسازوسازمان نظام مهندسان ساخنمان وتاسیسات درتهران تصویب خواهدگردید،ازطرف ادارات مربوط وزارت مسکن وشهرسازی اجازنامه اشتغال دریافت دارندو.)
اینکه اشخاصی که به موجب تبصره های یادشده واجد صلاحیت اشتغال هستندعبارتندازمهندس دارای پروانه اشتغال ومعماران تجربی که درتاریخ تصویب قانون درامورساختمانی ومعماری وشهرسازی و تاسیساتی اشتغال دارند(بارعایت آئین نامه ای که ازطرف هیئت مدیره ... تصویب خواهدگردید). وباتوجه به اینکه دربند3 ازبخشنامه شماره 60/7361/22 مورخه21/3/69 معاون عمرانی استانداری آذربایجانشرقی مقررات جدیدی وضع وشرایط نوینی تدوین شده است ،که مطابق قانون نظام معماری نیست ، لهذا بخشنامه مذکورازلحاظ مغایرت آن باقانون ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی

* سابقه *
تاریخ 9/7/70 شماره دادنامه 83،82 کلاسه پرونده 69/54-70/99

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :1-آقای رحیم بهجتی وغیره ،2- آقای سیدصالح شمس زاده
طرف شکایت :استانداری آذربایجانشرقی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 60/7361/22- 21/3/69 معاونت عمرانی استانداری آذربایجانشرقی
مقدمه - 1- آقای رحیم بهجتی وغیره ،به شرح پرونده کلاسه 69/54 هیئت عمومی اعلام داشته انداینجانبان سالهای متمادی است که بااخذمجوز موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون نظام معماری دربخش ملکان آذربایجانشرقی بعنوان نقشه کش تجربی اشتغال داشته ایم .اخیراشهرداری ملکان به استناد دستورالعمل شماره 60/7361/22-21/3/69 معاونت استانداری آذربایجان شرقی مانع فعالیتمان شده است . اشتغال اینجانبان پس ازاحرازشرایط مقرردرتبصره 3 قانون نظام معماری وباصدورپروانه ومجوزلازم برمبنای قانون مذکوربوده که هنوزهم به اعتبارخویش باقی است .الغاءحق امضاء نقشه کشهای تجربی ازطرف معاونت استانداری ظاهرابه لحاظ مدرک تحصیلی دررشته معماری وراه وساختمان می باشد،درحالیکه ازتدقیق درقانون نظام معماری به ویژه تبصره های ذیل ماده 6 قدرمسلم این است که اشتغال افراد دارای مدرک تحصیلی دررشته های فوق بلامانع ادامه فعالیت معماران و نقشه کشهای تجربی که تاتاریخ تصویب قانون مذکور،اشتغال داشته وبرمبنای آن مجوزلازم اخذکرده اند،نیست .گرچه صدوردستورالعمل دایربرالغاءحق امضاءفاقدوجاهت قانونی است ولی بفرض تصورمبنای قانونی برآن چون برابر قانون مدنی اثرقانون نسبت به آینده است پس تسری آن بماسبق خلاف قانون است مجوزی که برای اشتغال اینجانبان صادرشده درحکم اسنادرسمی ودولتی است وتصمیم گیری درموردابطال آنهاخارج ازحدودوظایف معاونت استانداری است .وامرآمرقانونی تلقی نمی شود،تاشهرداری مانع ادامه فعالیتمان شود.همانطوریکه استحضارداریدازکارشناسان رسمی شاغل درسطح کشورحدودسه هزارنفرفاقدمدرک تحصیلی لازم دررشته ای که عملاخبرویت پیدا کرده اند،می باشندوبمراتب دراموری اظهارنظرمی نمایندکه اهمیتش بیش ازنقشه کشی است وهمینطوردرسایرمشاغل وبااین وصف وباتوجه به نیازی که درشهرهای کوچک وجوددارد،چراچنین تصمیمی اتخاذکرده اند.درپاسخ به شکایت مذکور،معاونت محترم استانداری آذربایجانشرقی بشرح نامه شماره 71/5069/21-4/4/70 اعلام داشته اند:شکات ازدستورالعمل ادعائی غیر واقع می نمایندونظربه اینکه مجوزات صادره درموردشکات ازسوی دفترفنی استانداری مبناوپایه قانونی نداشته وصرفاجهت رفع احتیاجات شهردرحد معمول بوده ،درحالی که تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری پس ازتصویب در مجلس شورای اسلامی طی شماره 9867/33/3-4/5/68 جهت ابلاغ واجرای مفادآن به شهرداریهاارسال گردیده ودرنتیجه دستورالعمل فوق کلادرمشمول قانون بوده ودعوی نیزمتوجه استانداری نمی باشد.2- آقای سیدصالح شمس زاده به شرح پرونده کلاسه 70/99 هیئت عمومی اعلام داشته است :درتاریخ 14/12/62 دفترفنی استانداری محترم آذربایجانشرقی به اینجانب مجوزکشیدن نقشه های ساختمانی بازیربنا180 مترمربع راصادرنمود.درتاریخ 1/3/69 شهرداری محترم اردبیل حق امضاءوکشیدن نقشه های ساختمانی راسلب نمود، باتوجه به اصل 28 قانون اساسی تقاضای احقاق حق دارم .معاونت فنی و شهرسازی شهرداری اردیبل طی نامه شماره 10/14756 مورخ 29/10/69 در پاسخ اعلام داشته اند:شهرداری اردبیل طبق آئین نامه اجرائی 9867/33/3- 4/5/68 وزارت کشورونامه شماره 6/20267/22-17/8/69 و60/7361/22 مورخ 21/3/69 استانداری اقدام نموده است باتوجه به بند3 نامه شماره 60/7361/22-21/3/69 حق امضاءکلیه افرادبه غیرازمهندسین باپروانه اشتغال وفوق دیپلم های بابیش ازده سال سابقه کارلغوگردیده است .مدیرکل دفترمطالعات ونظام معماری وزارت مسکن وشهرسازی نیزدرپاسخ به شکایت فوق الذکرطی نامه شماره 9373/83-2/11/69 اعلام داشته است :به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری وساختمانی اصلاحی 1354 به وزارتین مسکن وشهرسازی وکشوراختیارداده شده است که ازهرتاریخی که خودتشخیص بدهنددرهرشهرلازم است نقشه های تسلیمی به شهرداریهاتوسط مهندسین دارای پروانه اشتغال امضاءشود،آن شهررامشمول تبصره 2 ماده 6 اعلام نمایند.ازآنجاکه هدف قانونگذارووزارتین فوق الذکراین است که حتی المقدوروباتوسعه دامنه اجرای قانون به شهرهای مختلف رعایت ضوابط فنی ومهندسی رادرطراحی واجرای ساختمانهای شهری گسترش وتعمیم دهندواز این طریق به ارتقاءکیفیت ساختمانهاکمک نمایند.تصمیم درموردشمول تبصره 2 ماده 6 به شهراردبیل نیزبنابه ملاحظات فوق وباعنایت به خطر زلزله به این شهرباتوافق مشترک وزارت مسکن وشهرسازی وکشوراتخاذشده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و واستماع توضیحت دونت ازشکات وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 574 تا577
روزنامه رسمی شماره 13630-30/9/1370
3
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
83
تاریخ تصویب :
1370/07/09
تاریخ ابلاغ :
1370/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :