جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و
درجه داران ارتش شاهنشاهی مصوب هشتم مرداد ماه 1352 شامل افسران و
درجه داران ژاندارمری کشور نیز می گردد.
همردیف درجه دارانی که در مشاغل مربوط به رشته های تخصصی به طور سازمانی
منصوب و عملا در مشاغل مزبور مشغول خدمت باشند نیز مشمول مقررات این قانون
خواهند بود.
آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف ژاندارمری کشور تهیه و پس از موافقت
وزارتین کشور و جنگ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
این قانون از تاریخ تامین اعتبار لازم در بودجه ژاندارمری کشور اجرا
می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 29 آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :