جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود تا
میزان یکصد هکتار از اراضی ملی شده اطراف شهر قم را برای احداث گورستان و
تاسیسات آن مجانا به شهرداری قم واگذار نماید.
شهرداری مزبور حق فروش و انتقال و اجاره دادن این اراضی را به غیر ندارد
و باید آن را منحصرا برای تاسیسات گورستانی و تدفین تخصیص دهد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه دوشنبه 23/2
/1353، در جلسه روز سه شنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :