جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجازه داده می شود
به عضویت انجمن بین المللی مدیریت امور استخدامی (واقع در شیکاگو) درآید و
حق عضویت سالانه خود را به انجمن مذکور از محل اعتبارات مربوط پرداخت کند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه
11/2/1353، در جلسه روز سه شنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :