جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده واحده - بند "ه " ماده 21 قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و
تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش مصوب 29 اردیبهشت ماه 1335
اصلاح و مواد 29 و 30 به قانون مزبور الحاق می شود و عنوان ماده 29 همان
قانون به ماده 31 تبدیل می گردد:
الف - "ه - بابت هزینه کفن و دفن و ترحیم افزارمند متوفی مبلغ هفت
هزار ریال ".
ب - "ماده 29 - هزینه معالجه افزارمندان بیمار که بنا به تشخیص شورای
عالی پزشکی نظامی بیمه به خارج کشور اعزام می گردند از "صندوق بیمه های
اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان ارتش " و هزینه مسافرت آنان از
بودجه وزارت جنگ تامین و پرداخت خواهد شد".
ج - "ماده 30 - وزارت جنگ مجاز است در صورت احتیاج افزارمندان
بازنشسته مشمول قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان
کارگاه ها و کارخانجات ارتش را با رعایت ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این
ماده تعیین خواهد شد به طور موقت و با حفظ وضع بازنشستگی به کار گمارده و
علاوه بر حقوق بازنشستگی که دریافت می دارند حق الزحمه مناسبی نیز به آنان
پرداخت نماید. آیین نامه اجرای این ماده به وسیله وزارت جنگ تهیه و پس از
تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد".
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 7 اسفند ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :