جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام
نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بهمن ماه 1347 اضافه می گردد.
تبصره - در صورتی که مدت خدمت افسران و کارمندان مبتلا به انواع سرطان از
بیست سال کمتر باشد مدت خدمت آنان بیست سال محسوب و حقوق بازنشستگی آنان
و یا مستمری وراث به نسبت مدت خدمت انجام شده از صندوق بازنشستگی مربوط و
بقیه تا 20 سال حسب مورد از اعتبار مصوب در بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری
کشور و شهربانی کشور پرداخت می شود و از بابت مدتی که به خدمت آنان اضافه
می گردد کسور بازنشستگی دریافت نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 16 تیر ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :