جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


ماده واحده - بند سه ماده دو قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به
شرح زیر اصلاح می شود:
"3 - در بدو ورود به خدمت حداقل تحصیلات برای کسانی که داوطلب خدمت افسری
می شوند دارا بودن گواهینامه رسمی دوره کامل متوسطه و برای کسانی که جهت
کادر درجه داری استخدام می شوند حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی خواهد
بود".
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
پنجشنبه 6 تیر ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :