جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - سربازان وظیفه ای که حین انجام خدمت زیر پرچم با داشتن
حداقل گواهینامه دوره ابتدایی و با تعهد پنج سال خدمت پیمانی برای خدمت
در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام گردند، تا
دو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت زیر پرچم محسوب
خواهد شد و در صورتی که قبل از خاتمه مدت تعهد از خدمت نیروهای مسلح
شاهنشاهی مستعفی و یا اخراج گردند چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشند
حسب مورد تمام یا بقیه خدمت زیر پرچم را برابر قانون خدمت وظیفه عمومی
انجام خواهند داد.
تبصره 1 - مشمولین این قانون از لحاظ ترفیع تا درجه سرجوخگی تابع
مقررات ماده 32 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوده و در صورتی که
در پایان مدت تعهد تمایل به ادامه خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی داشته و
مورد نیاز باشند در خدمت ابقا و ترفیعات بعدی آنان تابع قانون اصلاح قانون
ارتقا درجه سرجوخه های ارتش به گروهبان سومی مصوب 23/3/52 و سایر مقررات
مربوط خواهد بود.
تبصره 2 - حقوق و مزایای مشمولین این قانون به میزان حقوق و مزایای
افراد و درجه داران مشابه در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت
می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز یکشنبه 16 تیر ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز دوشنبه هفتم
مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :