جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده 1 - هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسائط نقلیه موتوری زمینی آبی و
یا کشاورزی تغییر بدهد یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق
کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسائلی را با علم به تغییر
یا تعویض پلاک یا داشتن پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس تادیبی از
دو ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 2 - هر کس به نحوی از انحا در شماره شاسی یا پلاک وسیله نقلیه
موتوری که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده تغییری بدهد و آن را از
صورت کارخانه ای (فابریکی ) خارج کند به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال
محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است
مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به شهربانی محل اطلاع دهد شهربانی
محل باید ظرف یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به
دلائلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر
دلیل به متقاضی ابلاغ نماید. هرگاه شهربانی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد
اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضا مدت مجاز است . تخلف از این ماده برای
اوراق کننده موجب محکومیت به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه خواهد
بود.
ماده 4 - اگر وسیله نقلیه موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود شخصی که
وسیله در اختیار و تصرف اوست (اعم از آنکه مالک باشد یا نباشد) پس از
اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را کتبا به نزدیکترین مرکز پلیس یا پاسگاه
ژاندارمی اعلام نماید و در صورت تخلف به تادیه پانصد تا یک هزار و دویست
ریال جریمه محکوم خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده می باشد در جلسه روز سه شنبه هفتم تیر ماه یک
هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 2/8/1345 به تصویب مجلس سنا رسیده است .نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :