جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - مفاد تبصره 19 قانون متمم بودجه سال 1351 کل کشور مصوب
نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک به افزارمندان ارتش شاهنشاهی
تعمیم داده می شود. این قانون از تاریخ یکم مهر ماه 1352 لازم الاجرا می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه فوق العاده
روز دوشنبه 7/5/1353، در جلسه فوق العاده روز یکشنبه سیزدهم مرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :