جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - از اول فروردین ماه 1353 به حقوق وظیفه یا مستمری
دریافتی اسفند ماه 1352 وظیفه بگیران یا مستمری بگیرانی که به موجب قوانین
و مقررات خاص از اعتبارات وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط حقوق وظیفه یا
مستمری دریافت می دارند بیست درصد اضافه می شود. در مورد مشمولین بند ب
تبصره 80 قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور حکم این
ماده شامل کسانی است که در اجرای تبصره مذکور کمتر از بیست درصد افزایش
دریافت کرده اند که در این صورت حقوق وظیفه یا مستمری آنها تا میزان 220
درصد دریافتی اسفند ماه 1352 آنان ترمیم می شود.
افزایش موضوع این ماده از اعتبار وزارتخانه ها یا موسسه مربوط پرداخت
خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه
فوق العاده روز شنبه 12/5/1353، در جلسه فوق العاده روز یکشنبه سیزدهم
مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :