جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون هیاتهای امنای موسسات عالی علمی دولتی مصوب 21
اسفند ماه 1350 به شرح زیر اصلاح می شود:
اول - ماده یک به شرح زیر اصلاح می شود:
وزارت علوم و آموزش عالی مکلف است برای هر یک از دانشگاههای دولتی و غیر
دولتی و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی هیات امنایی طبق مقررات
زیر تشکیل دهد.
دوم - ماده دو به شرح زیر اصلاح می شود:
مقامات و اشخاص زیر در هیات امنا هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
و موسسات پژوهشی عضویت دارند.
الف - وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده تام الاختیار او.
ب - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده تام الاختیار او.
ج - دبیر شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.
د - چهار تن از شخصیتهای بصیر و مطلع که نقش موثری در توسعه و پیشرفت
موسسه مربوط داشته باشند.
سوم - ماده سه به شرح زیر اصلاح می شود:
اعضای بند د ماده 2 به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و به فرمان
همایونی برای سه سال منصوب می شوند و در یک زمان فقط می توانند عضویت یکی
از هیات های امنا را دارا باشند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است . در
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندار و رئیس انجمن
استان مربوط به اقتضای سمت خود نیز عضویت هیات امنا را خواهند داشت .
چهارم - ماده چهار به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
در موسسات آموزش عالی یا موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا موسسات
دولتی وزیر یا مسئول دولتی به اقتضای مقام خود نیز ریاست یا عضویت هیات
امنا را خواهد داشت . اعضای هیات امنای این قبیل موسسات از طرف وزیر مربوط
به وزارت علوم و آموزش عالی پیشنهاد و به تقاضای وزیر علوم و آموزش عالی
و فرمان همایونی منصوب می شوند.
پنجم - ماده پنج به شرح زیر اصلاح می شود:
رئیس هیات امنا دانشگاههایی که تحت تولیت عظمی یا ریاست عالیه اعلیحضرت
همایون شاهنشاه آریامهر هستند به فرمان همایونی منصوب می شوند. ریاست
عالیه هیات امنا هر یک از دانشگاههای دیگر و دانشسرای عالی بنا به
استدعای وزیر علوم و آموزش عالی به فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی که هیات امنا آنها
دارای ریاست عالیه نمی باشد وزیر علوم و آموزش عالی رئیس هیات امنا خواهد
بود.
ششم - ماده شش به شرح زیر اصلاح می شود:
روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بدون حق رای در
جلسات هیات امنا شرکت خواهند کرد.
هفتم - ماده هشت و بندهای یک تا نه آن به شرح زیر اصلاح می شود:
وظائف هیات امنا به شرح زیر است :
1 - پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی که
به استدعای وزیر علوم و آموزش عالی به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد
شد.
2 - تصویب سازمان اداری دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی بر
اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهیه و
پیشنهاد می شود و سپس به تایید وزارت علوم و آموزش عالی و سازمان امور
اداری و استخدامی کشور می رسد.
3 - رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی
بر اساس خط مشی هایی که توسط شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
تهیه و پیشنهاد می شود و سپس به تایید وزارت علوم و آموزش عالی و سازمان
برنامه و بودجه می رسد.
4 - تصویب حسابهای سالانه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی .
5 - جلب و قبول کمک و هدایا از افراد و بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی
به صورت نقدی ، ساختمانی و یا تجهیزاتی .
6 - تصویب مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
موسسات پژوهشی و سایر مستخدمان آنها که تابع قانون استخدام کشوری نیستند
همچنین مقررات استخدامی مربوط به معلمان و اعضای هیات علمی غیر ایرانی بر
اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
تهیه و سپس به تایید وزارت علوم و آموزش عالی و سازمان امور اداری و
استخدامی کشور می رسد.
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیات علمی به
پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور پس از تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی و دارایی و استخدام
مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
7 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای
مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تهیه و به تایید وزارت علوم و
آموزش عالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه
می رسد.
8 - تصویب میزان فوق العاده مخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه یا موسسه آموزش
عالی یا موسسه پژوهشی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی تهیه و به تایید وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب
شورای حقوق و دستمزد می رسد.
9 - تعیین نحوه اداره امور واحدهای تولیدی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
و موسسات پژوهشی به صورت بازرگانی یا با مشارکت موسسات دیگر بر اساس
ضوابطی که از طرف شواری مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهیه و به
تایید وزارت علوم و آموزش عالی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور
می رسد.
هشتم - ماده 10 به شرح زیر اصلاح می شود:
اعتباراتی که برای هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات
پژوهشی در بودجه های سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود به صورت کمک خواهد
بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به ماخذ
سه دوازدهم بودجه مصوب کلا در اختیار هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی و موسسات پژوهشی خواهد گذاشت .
نهم - ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
امور مالی و معاملاتی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی جز در
مورد ذیحسابی موضوع ماده 24 قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات قانون
مزبور و آیین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط به موسسات
دولتی نخواهد بود. ترتیب رسیدگی به امور مالی و جاری و حسابها و همچنین
ترتیب مصرف کلی اعتبارات و اجازه وصول درآمدهای اختصاصی و اخذ وام از
منابع داخلی و مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به وسیله
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی تهیه و به تصویب هیات امنا
می رسد.
دهم - ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود:
رسیدگی به حسابهای سالانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی
بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت علوم و آموزش عالی تهیه
و به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.
یازدهم - ماده 13 به شرح زیر اصلاح می شود:
شمول قانون هیاتهای امنا موسسات عالی علمی دولتی و این قانون درباره
دانشگاههایی که تحت تولیت عظمی یا ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه
آریامهر هستند با اجازه تولیت عظمی یا ریاست عالیه خواهد بود.
تبصره - موسسات پژوهشی دولتی که بر اساس ماده 9 قانون اصلاحی قانون تاسیس
وزارت علوم و آموزش عالی غیر مشمول شناخته می شوند، از جهت تشکیل هیات
امنا نیز بر طبق قانون و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.
دوازدهم - ماده 14 حذف و ماده 15 به صورت ماده 14 به شرح زیر اصلاح
می شود:
مادام که هیاتهای امنا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بر
اساس قانون هیاتهای امنای موسسات عالی علمی دولتی و این قانون تشکیل نشده
و آیین نامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است موقتا طبق مقررات
سابق عمل خواهد شد.
سیزدهم - ماده 16 به صورت ماده 15 به شرح زیر اصلاح می شود:
آیین نامه های اجرایی قانون هیاتهای امنا موسسات عالی علمی دولتی و این
قانون به پیشنهاد دانشگاه یا موسسه عالی یا موسسه پژوهشی تهیه و پس از
موافقت سازمانهای مربوط و تایید وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب هیات
امنا می رسد.
چهاردهم - ماده 17 به ماده 16 تبدیل و مواد 18 و 19 و 20 قانون
هیاتهای امنای موسسات عالی علمی دولتی از تاریخ تصویب این قانون ملغی
می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه
فوق العاده روز سه شنبه هشتم مرداد ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز
چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب
مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :