جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری دموکراتیک سودان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که در تاریخ 9
اسفند ماه 1352 (28 فوریه 1974) بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به
امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز چهارشنبه 1/8/1353 در جلسه روز یکشنبه هفدهم آذر ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک
سودان
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سودان نظر به علاقه ای که به
تحکیم روابط دوستی و همکاری فیمابین در زمینه امور آموزش و پرورش و علوم
و فرهنگ دارند و به منظور تشیید مناسبات و توسعه و بسط روابط معنوی و
اخوت اسلامی دو کشور و حفظ این علایق تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته
و نمایندگان تام الاختیار خود را که ذیل این موافقتنامه را امضا نموده اند
برای این منظور تعیین کردند.
نمایندگان دولتین پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و
اعتبار بود به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده اول - طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود مناسبات و روابط فرهنگی
فیمابین را توسعه داده و مردم خود را به فرهنگ و تمدن طرف دیگر آشنا
سازند. مشروط بر این که این امر با قوانین و مقررات دو دولت مغایرت
نداشته باشد.
ماده دوم - طرفین متعاهدین بازدید دانشمندان و استادان و دانشجویان و
اعضای انجمنهای فرهنگی دو کشور را تشویق نموده تسهیلات ممکنه را جهت
بازدید آنان از موزه ها و آثار تاریخی و کتابخانه ها و موسسات فرهنگی و
غیره فراهم می سازند.
ماده سوم - طرفین متعاهدین مبادله استادان و معلمان را طبق شرایطی که
نسبت به آن توافق خواهند نمود تشویق می نمایند.
ماده چهارم - طرفین متعاهدین مبادله بورسهای تحصیلی و کار آموزی فنی را
تشویق می نمایند.
ماده پنجم - طرفین متعاهدین برای تعیین ارزش گواهینامه های تحصیلی و درجات
علمی که از طرف دانشگاهها و آموزشگاههای دو کشور داده می شود اقدامات لازم
را به عمل خواهند آورد.
ماده ششم - طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را در مورد دانشجویان یکدیگر برای
ادامه تحصیلات و دنبال کردن بررسیها در زمینه های مختلف ادبی - علمی - دینی
و فنی فراهم می سازند.
ماده هفتم - هر یک از طرفین متعاهدین تسهیلات ممکنه را جهت موسسات فرهنگی
طرف مقابل در کشور خود طبق قوانین و مقررات داخلی فراهم می سازند.
ماده هشتم - طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را برای معرفی فرهنگ و تمدن طرف
مقابل در کشور خود به وسیله مبادله کتب و نشریه های فرهنگی و ترجمه آنها و
ایراد سخنرانی و تشکیل نمایشگاههای هنری و علمی و ترتیب جشن جهت اجرای
موسیقی و نمایشنامه و استفاده از رادیو و تلویزیون و سایر وسایل اطلاعاتی
فراهم می نمایند.
همچنین طرفین در امور باستان شناسی همکاری نموده و اطلاعات و تجربیات خود
را در این زمینه مبادله خواهند کرد.
ماده نهم - طرفین متعاهدین بازدید هیات های فرهنگی و آموزشی و مطبوعاتی و
هنری و تیم های ورزشی و همچنین بازدید هیاتهایی از سازمانهای جوانان و
دانشجویان را تشویق می نمایند.
ماده دهم - طرفین متعاهدین در زمینه مبارزه با بیسوادی همکاریهای لازم را
بالاخص از طریق مبادله اطلاعات و تجربیات خود تشویق خواهند نمود.
ماده یازدهم - طرفین متعاهدین جهانگردی بین دو کشور را تشویق می نمایند.
ماده دوازدهم - این موافقتنامه طبق قوانین اساسی دو دولت به تصویب خواهد
رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در خرطوم به عمل خواهد آمد، به
موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت پنج سال منعقد می شود
و هر یک از طرفین می تواند حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت فوق با اعلام
فسخ به طرف دیگر به اعتبار آن پایان بخشد و الا تا زمانی که یکی از طرفین
خود را به فسخ آن اعلام ننماید همچنان معتبر خواهد بود.
به تاریخ 9 اسفند 1352 برابر 28 فوریه 197، در شهر تهران این موافقتنامه
در دو نسخه به زبان های فارسی و عربی تنظیم و هر دو متن متساویا معتبر
می باشند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری دموکراتیک سودان
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده منضم به قانون
موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک
سودان می باشد.
رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :