جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


این موافقتنامه در تاریخ 27 ژوئیه 1974 بین دولت شاهنشاهی ایران (که از
این پس "ایران " نامیده می شود) و دولت جمهوری فرانسه (که از این پس
"فرانسه " نامیده می شود) امضا شد.
نظر به این که مقاوله نامه ای در تاریخ 27 ژوئن 1974 بین دولت شاهنشاهی
ایران و دولت جمهوری فرانسه به منظور تسهیل در اجرای موافقتنامه همکاری
علمی و صنعتی و فنی برای استفاده صلح آمیز از نیروی هسته ای و سایر
موافقتنامه هایی که امکان دارد در آینده بین دولتین نامبرده جهت خرید
کالاها و خدمات توسط ایران از فرانسه منعقد شود امضا شد، و
نظر به این که طبق ماده 1 مقاوله نامه مذکور ایران موافقت کرده است که
حساب سپرده دلاری (دلار امریکایی ) نزد بانک دوفرانس از طرف خزانه داری
فرانسه باز کند و مبلغی کلا به میزان 000/000/000/1 - (یک میلیارد) دلار
آمریکایی به حساب مذکور بریزد،و
نظر به این که طبق ماده 6 مقاوله نامه مذکور قرار شد موافقت نامه ای که شامل
توافق های حاصل شده فیمابین باشد بین دولتین مربوط منعقد شود،
اینک موافقتنامه مالی حاضر بین ایران و فرانسه با مفاد و شرایط زیر امضا
می شود:
ماده 1 - تعاریف
در این موافقتنامه
الف - "دلار" عبارت است از پول قانونی ایالات متحده آمریکا جهت کلیه
پرداختها، بازپرداختها، و برداشتهای موضوع این موافقتنامه در
sdnuF knaB evreseR Iaredef kroyweN
ب - "حساب سپرده " عبارت است از حسابی که نزد بانک دوفرانس به نام
دولت شاهنشاهی ایران باز خواهد شد.
ج - "سپرده (ها)" عبارت است از هر مبلغی به دلار که ایران به موجب
ماده 2 این موافقتنامه نزد بانک دوفرانس بسپارد، یا در صورتی که متن
اقتضا کند عبارت است از مبلغی از سپرده که به حالت تسویه نشده باقی مانده
باشد.
د - "تاریخ اجرا" عبارت است از تاریخ مبادله نامه های مربوط بین طرفین
این موافقتنامه مبنی بر اعلام این امر که مقامات ذیصلاح کشورهای طرفین
موافقتنامه حاضر را تصویب کرده اند.
ه - "تاریخ سپردن " عبارت است از هر تاریخی که ایران وجوهی نزد بانک
دوفرانس بسپارد.
و - "روز کار" عبارت است از هر روزی که بتوان در بانکهای پاریس ،
نیویورک ، و لندن تبدیل ارز و معاملات ارزی انجام داد.
ز - "دوره بهره " عبارت است از یک دوره سه ماهه تقویمی که در آن نرخ
بهره هر بخش بابت آن دوره تعیین شود.
ح - "نرخ بهره " عبارت است از نرخ یا نرخهای بهره که باید طبق ماده های
3 - 2) و 3 - 3) تعیین شود.
ط - "قراردادهای خرید" عبارت است از قراردادهای منعقده به موجب
موافقتنامه های مربوط که ممکن است به منظور خرید کالاها و خدمات بین ایران
و فرانسه منعقد شوند.
ی - بانکهای مرجع عبارتند از:
nodnoL ynapmoC tsurT revonaH srerutcafunaM - 1
nodnoL detimiL L knaB dnaldiM - 2
nodnoL siannoyL tiderC - 3
ماده 2 - سپرده ها
2 - 1 طبق شرایط موافقتنامه حاضر ایران موافقت می کند که از تاریخ اجرا
لغایت یکم اکتبر 1976 مبالغ مربوط را در سه بخش به شرح زیر نزد بانک
دوفرانس بسپارد.
بخش الف - مبلغ 300 (سیصد) میلیون دلار حداکثر تا یکم اکتبر 1974.
بخش ب - مبلغ 400 (چهارصد) میلیون دلار در هر زمانی در خلال دوره ای که شروع
آن یکم ژانویه 1975 و پایان آن لغایت یکم اکتبر 1975 باشد.
بخش ج - مبلغ 300 (سیصد) میلیون دلار در هر زمانی در خلال دوره ای که شروع
آن یکم ژانویه 1976 و پایان آن لغایت یکم اکتبر 1976 باشد.
2 - 2 ایران حداقل 15 (پانزده ) روز قبل از سپردن وجه بانک دوفرانس را از
طریق تلگراف یا تلکس از قصد خود مطلع خواهد کرد.
2 - 3 کلیه وجوه موضوع ماده 2 - 1 بالا به بستانکار حساب عادی بانک
دوفرانس نزد فدرال رزرو بانک آو نیویورک ان وای یا نزد هر بانک دیگری که
بانک دوفرانس کتبا به بانک مرکزی ایران اطلاع دهد سپرده خواهند شد.
2 - 4 بانک دوفرانس برای هر بخش حساب سپرده ای در دفاتر خود باز خواهد کرد
تا مبلغ اصل سپرده و بهره متعلقه در موعدهای مقرر، بازپرداخت اصل ، و
پرداخت بهره در حساب نگهداری شود.
2 - 5 هر بخش برای مدت یک سال سپرده خواهد شد. ایران حق خواهد داشت با شش
ماه اطلاع قبلی به بانک دوفرانس تمام یا قسمتی از وجوه سپرده را برداشت
کند، مشروط بر آن که چنین اطلاعی در خلال نخستین شش ماه متعاقب تاریخ سپردن
هر بخش نبوده باشد.
2 - 6 در صورتی که هیچ گونه اطلاعی به نحو مذکور در ماده 2 - 5 و 2 - 8
این موافقتنامه جهت برداشت مذکور داده نشود، سپرده یاد شده به خودی خود
برای یک سال دیگر با رعایت مفاد و شرایط موافقتنامه حاضر تجدید خواهد شد.
در صورت پیش آمدن چنین وضعی ایران حق خواهد داشت که در هر زمان که بخواهد
تمام یا قسمتی از سپرده ها را با شش ماه اطلاع قبلی بانک دوفرانس برداشت
کند.
2 - 7 فرانسه می تواند در هر زمان با حداقل سه ماه اطلاع قبلی و کتبی به
ایران تمام یا قسمتی از سپرده ها را بازپرداخت کند.
2 - 8 با وجود شرایط مذکور در ماده 2 - 5 و 2 - 6 ایران می تواند با حداقل
پنج روز اطلاع قبلی به بانک دوفرانس از حساب سپرده نامبرده وجوهی به
منظورهای مشروح زیر برداشت کند.
الف - برای انجام پرداختهای ایران به طور یک جا طبق قراردادهای منعقده با
فروشندگان فرانسوی جهت خرید تجهیزات و خدمات مربوط به آن به موجب
موافقتنامه مورخ 27 ژوئن 1974 به منظور همکاری علمی ، صنعتی ، و فنی برای
استفاده صلح آمیز از نیروی هسته ای ، یا
ب - برای انجام پرداختهای ایران به موجب قراردادهای خرید.
2 - 9 کلیه برداشتها و بازپرداختهای سپرده ها به ترتیب زمانی بخشها انجام
خواهد پذیرفت .
ماده 3 - بهره
3 - 1 به مبالغ اصل سپرده ها تا زمانی که تسویه نشده باشند بهره ای تعلق
خواهد گرفت که از تاریخ سپردن وجوه مربوط تا تاریخ بازپرداخت واقعی آن
سپرده ها به نرخی که طبق ماده 3 - 2 این موافقتنامه تعیین شود محاسبه
خواهد شد.
این بهره در آخرین روز هر دوره بهره و بابت بخشی که سپرده ها به آن متعلق
است قابل پرداخت خواهد بود. این بهره به نرخی خواهد بود که در مورد دوره
بهره جهت تعداد روزهای منقضی شده (بنا به مورد) از تاریخ سپردن آن بخش یا
از تاریخ پرداخت بهره آن بخش که بلافاصله به دنبال می آید به کار برده
می شود.
3 - 2 - نرخ بهره هر دوره بهره نیم درصد در سال بیش از معدل حسابی دو نرخ
مذکور در زیر خواهد بود (که این نرخ به منظور رسیدن به نزدیکترین مضرب
کامل (16)/(1) از یک درصد به طور صعودی سرراست خواهد شد):
الف - معدل حسابی نرخهای مربوط که دو روز کار قبل از شروع دوره بهره توسط
بانکهای مرجع به بانک مرکزی ایران و بانک دوفرانس اطلاع داده شود. این نرخ
باید نرخی باشد که به هر یک از بانکهای مرجع توسط بانکهای درجه اول در
ساعت 11 (یازده ) صبح در لندن بورودلارمارکت جهت تحویل مبلغی در حدود 20
(بیست ) میلیون دلار در اولین روز آن دوره بهره و برای تعداد روزهای مشمول
آن دوره بهره پیشنهاد شود.
ب - متوسط نرخ بازده آخرین انتشار سه ماهه اوراق خزانه که حداقل دو روز
قبل از شروع آن دوره بهره توسط فدرال رزرو بانک آو نیویورک ان وای به
بانک مرکزی ایران و بانک دوفرانس اطلاع داده شود.
نرخ بهره ای که به این ترتیب بابت هر دوره بهره تعیین می شود برای طرفین
این موافقتنامه قطعی و الزام آور است .
3 - 3 چنانچه هر یک از بانکهای مرجع نتوانند نرخ مذکور در (3 - 2 - الف )
بالا را اعلام کنند یا به عللی از این امر قصور ورزند نرخ لندن اینتربانک
مارکت بر اساس نرخ یا نرخهایی که توسط بانک یا بانکهای مرجع باقیمانده
اعلام شود تعیین خواهد شد و در صورتی که هیچ یک از بانکهای مرجع نتوانند
نرخ را اعلام کنند نرخ مربوط به شرح زیر تعیین خواهد شد:
در موردی که ایران یا فرانسه تشخیص دهند که به علت اوضاع و احوال نامطلوب
و موثر در لندن اینتربانک مارکت معدل های کافی و معقولی جهت تعیین نرخ
بهره قابل اعمال در هر دوره بهره وجود ندارد ایران یا فرانسه طرف خود را
از چنان تشخیص مطلع خواهد کرد.
30 (سی ) روز بعد از دادن چنین اطلاعی ایران و فرانسه به منظور رسیدن به
توافق در مورد نرخ یا نرخهایی که مورد رضایت مشترک آنان باشد و جانشین
نرخ بهره مذکور در ماده 3 - 2 الف شود با یکدیگر به مذاکره خواهند
پرداخت .
اگر ظرف این دوره 30 (سی ) روز طرفین در مورد نرخ یا نرخهای جانشین شونده
توافق کنند آن نرخ یا نرخها عطف به ماسبق کرده از تاریخ اولین روز چنان
دوره بهره ای قابل اجرا خواهد بود مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق
کنند.
در صورتی که ایران و فرانسه نتوانند در مورد نرخ جانشین شونده ای به توافق
برسند مانده تسویه نشده سپرده مربوط فورا حال و قابل پرداخت شده و نرخ
بهره 30 (سی ) روز یاد شده بالا در حکم نرخ دوره بهره متعاقب آن محسوب
خواهد شد.
ماده 4 - مفاد مربوط به پرداخت
4 - 1 کلیه وجوهی که بابت اصل و بهره موضوع این موافقتنامه توسط فرانسه
به ایران پرداخت می شوند از طریق بانک دوفرانس در حساب بانک مرکزی ایران
که نزد فدرال رزرو بانک آو نیویورک ان وای می باشد یا نزد هر بانک دیگری
که بانک مرکزی ایران هر چند گاه یک بار تعیین کند و مراتب را کتبا به
بانک دوفرانس اطلاع دهد واریز خواهد شد.
4 - 2 فرانسه موافقت می کند که کلیه مالیاتها، حقوق ، مخارج گمرکی ، عوارض ،
هزینه ها، کارمزدها و کسور مالیاتی از هر قبیل را که توسط مقامات مرکزی یا
محلی دولت جمهوری فرانسه نسبت به ایران و از بابت سپرده ها یا هر گونه
مبلغ موعد رسیده ای به موجب این موافقتنامه در حال حاضر یا در آینده وضع ،
جمع آوری ، یا ارزیابی شود بلادرنگ بپردازد. به نحوی که کلیه وجوه مربوط در
موعد مقرر خود تماما و بدون کسر هیچ گونه مبلغی از آن بابت دریافت خواهند
شد.
4 - 3 مبالغ کلیه بهره ها بر اساس سال 360 روزی و بابت تعداد واقعی روزهای
منقضی شده محاسبه خواهند شد.
ماده 5 - توضیحات و تعهدات
5 - 1 فرانسه توضیحات و تعهدات زیر را اعلام می دارد:
موافقتنامه حاضر تعهد معتبر فرانسه بوده و کلیه مفاد آن بر قانون اساسی ،
قوانین و مقررات جمهوری فرانسه و پیمانهایی که توسط فرانسه امضا گردیده ،
منطبق است و لذا این موافقتنامه متضمن تعهدات مستقیم و صریح و غیر مشروط
جمهوری فرانسه بوده به موجب مفاد خود معتبر و قابل اجرا است .
5 - 3 فرانسه موافقت می کند که از تاریخ این موافقتنامه به بعد و تا زمانی
که هر گونه مبلغی بابت سپرده های آن به صورت پرداخت نشده باقی مانده باشد
تعهدات وی نسبت به موافقتنامه حاضر مساوی است با سایر دیون فرانسه بابت
هر نوع اعتباری که به وی داده شده است و برابر است با سایر تعهدات فرانسه
که ناشی از هر گونه ضمانت نامه استقراضی پولی باشد و فرانسه بدون ترجیح
هیچ یک از دیون و تعهدات نسبت به دیگری به دلیل مقدم بودن تاریخ صدور یا
تاریخ تامین آنها یا به دلیل هر گونه مفاد و شرایط دیگر به طور علی السویه
رفتار خواهد کرد.
ماده 6 - شرایط اولیه
6 - 1 تعهد ایران در سپردن وجوه این موافقتنامه منوط است به این شرایط که
ایران در آغاز سپردن یا قبل از آن کلیه اوراق و مدارک نامبرده زیر را به
صورت مورد رضایت خود دریافت کرده باشد.
الف - اختیارنامه و نمونه امضای شخص یا اشخاصی که این موافقتنامه را امضا
نموده و آن را طبق مفاد خود اجرا خواهند کرد.
ب - نسخه رسما تایید شده نامه بانک دوفرانس مبنی بر این که آن بانک وجوه
دلاری مورد نیاز کلیه پرداختهای فرانسه را که موضوع این موافقتنامه می باشد
آزادانه در دسترس قرار خواهد داد.
ماده 7 - متفرقه
7 - 1 اگر ترتیبی غیر از آن چه در این جا تعیین گردیده به کار برده نشود
ارسال مراسلات به این نحو انجام خواهد شد که کلیه اخطارها، تقاضاها،
درخواستها، یا سایر مراسلات بین طرفین (1) در مورد نامه سفارشی 10 (10)
روز پس از ارسال و (2) در مورد تلگراف یک روز پس از تحویل به تلگرافخانه
و (3) در مورد تلکس هنگام مخابره دریافت شده تلقی خواهد شد.
نشانی ایران :
نشانی پستی : وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تهران ، ایران .
نشانی تلگرافی : وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تهران ، ایران .
شماره تلکس : 2830 ام اف تی ان
2838 ام اف تی ان
نشانی فرانسه :
نشانی پستی :
.secnaniF sed te eimonocE I ed eretsiniM
ecnarF siraP 75001 iloviR ed euR 93
نشانی تلگرافی : siraP secaniF sed eretsiniM
نشانی تلکس : siraP roserT 22962
7 - 2 موافقتنامه حاضر به عنوان یک قرارداد تلقی شده که خود موافقتنامه و
حقوق طرفین ناشی از آن طبق قوانین ایران تعبیر و تفسیر خواهند شد و
قوانین نامبرده بر آن حاکم خواهند بود. ایران و فرانسه موافقت می کنند که
دادگاه های ایران و فرانسه حق دارند هر گونه عمل و اقدام قانونی راجع به
این موافقتنامه را رسیدگی کرده تعیین تکلیف نمایند.
ایران و فرانسه بدین وسیله موافقت می کنند که هر امر مربوط به این
موافقتنامه را که از هر جریانی ناشی گردد می توان با پست کردن نسخه ای از
آن توسط هر یک از طرفین و به نشانی مندرج در ماده 7 - 1 موافقتنامه حاضر
رسما به طرف دیگر اعلام کرد.
7 - 3 موافقتنامه حاضر در دو نسخه به زبان انگلیسی که هر دو نسخه آن
دارای اعتبار یکسان می باشد امضا شد. این موافقتنامه به زبانهای فارسی و
فرانسه ترجمه خواهد شد و هر دو متن ترجمه آن از جانب طرفین معتبر شناخته
خواهند شد.
در تاریخ 27 ژوئیه 1974 در تهران امضا شد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه
منوچهر آگاه eroisoraL ed seuqcaJ
uehpmahC ed
(امضا) (امضا)
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده در اجرای قانون اجازه اعطای
وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی پس از تصویب کمیسیون
دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21/5/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست
و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون
دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :