جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده واحده - سازمان صنایع نظامی و سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای
مسلح شاهنشاهی از مقررات ماده 96 قانون محاسبات عمومی مستثنی می شوند و
سازمانهای مزبور طبق مقررات مربوط به خود اداره خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه دهم اردیبهشت ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه سیزدهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :