جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده واحده - به منظور یکنواخت نمودن بهای فروش فرآورده های نفتی در داخل کشور از تاریخ تصویب این قانون شرکتهای مذکور در ماده 12 و تبصره 2 ماده 12 قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب سال 1354 بهای فرآورده های خریداری خود را به نرخهای جاری پرداخت خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8703
تاریخ تصویب :
1353/08/13
تاریخ ابلاغ :
1353/09/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :