جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - بندهای 3 و 7 ماده 10 به شرح زیر اصلاح می شود:
بند 3 - رییس ستاد بزرگ ارتشتاران - ندیمه علیا حضرت شهبانوی ایران -
رییس سازمان برنامه و بودجه - رییس و دادستان دیوان عالی کشور - رییس کل
تشریفات شاهنشاهی - رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی - رییس دفتر مخصوص علیاحضرت
شهبانوی ایران - رییس بانک مرکزی - رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی
نفت ایران و همسران آنها.
بند 7 - مامورین عالی رتبه وزارت دربار شاهنشاهی به معرفی وزیر دربار
شاهنشاهی
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه یازدهم آذر ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :