جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


ماده واحده - سپاهیان انقلاب که برابر ضوابط مقرر معدل آنان در پایان
آموزش ممتاز تشخیص داده می شود و تمام یا قسمتی از دوره خدمت سپاهیگری خود
را به طور رضایت بخش در استان سیستان و بلوچستان و یا نقاط دیگری که به
پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین
خواهد شد خدمت کرده یا به نمایند، در صورتی که مستخدم دولت باشند یا به
استخدام وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در آیند هر یک سال خدمت
سپاهیگری آنان در استان مذکور معادل دو سال خدمت دولتی از لحاظ سوابق
استخدامی منظور و محاسبه می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 11 تیر ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه یازدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :