جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه همکاری فرهنگی و علمی و فنی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده که در
تاریخ 22 بهمن ماه 1352 - (11 فوریه 1974) بین نمایندگان مختار دو دولت
در داکار به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده
می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 14 خرداد ماه 1353 در جلسه روز دوشنبه
یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا
رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه همکاری فرهنگی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری سنگال
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال
با تمایل به تحکیم روابط دوستانه موجود بین دو کشور و تعیین حدود کلی
همکاری فیمابین در زمینه های فرهنگی و علمی و فنی .
نمایندگان تام الاختیار خود را در این خصوص انتخاب نمودند و نمایندگان
مزبور نسبت به مراتب زیر توافق کردند:
ماده 1 - طرفین متعاهد تصمیم گرفتند که در اجرای این موافقتنامه که مبنای
همکاریهای فیمابین خواهد بود طبق روشهایی که بعدا موجب ترتیبات تکمیلی
تعیین می گردد در زمینه های فرهنگی و علمی و فنی همکاری نمایند.
ماده 2 - کمیسیون مختلطی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان طرفین متعاهد
اقداماتی را بالاخص از طرق ذیل که موجب تحقق همکاری فرهنگی و علمی و فنی
بین دو دولت می باشد مورد بررسی قرار خواهد داد.
الف - مبادله استاد و سایر اعضا کادر آموزشی .
ب - مبادله کارشناسان مامور شرکت در دوره های مطالعاتی با همکاری در زمینه
آموزش کارمندان سازمانهای علمی و فنی با فراهم آوردن کمک فنی در مورد
مسایل خاص .
ج - تشکیل سمینارها و دوره های کار آموزی تکمیلی و اعطا بورس تحصیلی .
د - مبادله مدارک علمی و تشکیل کنفرانسها و تنظیم برنامه های رادیویی و
نمایش فیلم های ملی یا هر نوع وسیله انتشار اطلاعات فرهنگی و فنی و علمی .
ه - تنظیم برنامه برای مسافرتهای جمعی دانشجویان و مسابقات ورزشی .
و - هر نوع همکاری فرهنگی و فنی و علمی دیگری که در مورد توافق واقع شود.
ماده 3 - افرادی که در حدود موافقتنامه حاضر از طرف یکی از طرفین متعاهد
جهت همکاری در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار می گیرند در مدت ماموریتشان در
سرزمین طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قرارداد نمونه ای خواهند بود که طرفین
بعدا در مورد آن توافق خواهند نمود.
ماده 4 - کمیسیون مختلط حداقل در سال یک بار متناوبا در یکی از دو
پایتخت ها تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیسیون مختلط تصمیمات و توصیه های خود را تسلیم مقامات ذیصلاحیت هر یک از
طرفین متعاهد خواهد کرد.
ماده 5 - موافقتنامه حاضر از هنگامی که طرفین معظم متعاهد انجام تشریفات
قانونی مربوطه خود را متقابلا به یکدیگر اطلاع داده باشند لازم الاجرا خواهد
شد.
مدت اعتبار موافقتنامه حاضر از تاریخ لازم الاجرا شدن آن سه سال می باشد.
پس از انقضای مدت مزبور موافقتنامه ممکن است به طور ضمنی برای مدت سه سال
تمدید گردد مگر آنکه شش ماه قبل از پایان مدت اعتبار یکی از طرفین متعاهد
کتبا قصد خود را مبنی بر عدم تمدید به طرف دیگر اعلام کرده باشد.
در صورتی که موافقتنامه تمدید نگردد وضع افرادی که در تاریخ اعلام عدم
تمدید از مزایای آن برخوردار بوده اند تا پایان دوره سالانه جاری و
بورسیه ها تا پایان سال تحصیلی یا دانشگاهی جاری تغییر نخواهد یافت .
داکار - به تاریخ 22 بهمن 1352 برابر 11 فوریه 1974 در دو نسخه به
زبانهای فارسی و فرانسه که هر دو متن متساویا معتبر تنظیم گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سنگال
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم به قانون موافقتنامه
همکاری فرهنگی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال
می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :